Csengőd Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. május 29-én tartotta ülését.

-Hirdetés-

Elfogadták a képviselők a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A Kiskőrösi Rendőrikapitányság vezetője tájékoztatót adott Csengőd község 2017. évi közrendjéről és közbiztonságáról, melyet határozattal fogadtak el a Képviselők.

A 2017. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően a betervezett ellenőrzések megtörténtek. Az ellenőrzésekről készült belső ellenőri jelentést a képviselők megvitatták, határozattal elfogadták.

Az óvodai gyermeklétszám emelkedése miatt módosította a képviselő-testület a Csengődi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát.

Csengőd Község Önkormányzata sikeresen pályázott az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázati felhívásra. A beruházás mielőbbi megvalósíthatósága érdekében döntött a képviselő-testület a pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról.

Két nyertes pályázathoz, a bölcsőde építés és a külterületi földutak stabilizációjához kapcsolódóan , a közbeszerzési eljárás lefolytatására ajánlattételi felhívás került kiküldésre. Az ajánlattételi határidő lejárt, a képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta és határozattal döntött az eljárások nyerteseiről.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kötelező önkormányzati feladat. Ezen önkormányzati feladat teljesíthetősége érdekében ajánlattételi felhívás került kiküldésre. Az ajánlattételi határidő lejárt, a Képviselő-testület határozattal döntött a nyertes közszolgáltató személyéről. A döntés értelmében az Önkormányzat a nyertes pályázóval, a Gulyás és Társa Kft.-vel köt közszolgáltatási szerződést.

Egy korábbi ülésén döntött a Képviselő-testület az IZSÁK-KOM Kft.-ben lévő Csengőd Község Önkormányzatát megillető üzletrész értékesítéséről. A Kft. az Izsáki Regionális Hulladéklerakó ingatlanát értékesíteni szeretné, amihez a tulajdonos önkormányzatok, így Csengőd Község Önkormányzata hozzájárulása szükséges. A Képviselő-testület megtárgyalta az értékesítés lehetőségét, azonban döntéséhez – a vagyonrendeletében is meghatározott – értékbecslés beszerzését indokoltnak tartja.

Korábbi ülésein már többször foglalkozott a Képviselő-testület az Akasztó-Csengőd-Tabdi Önkormányzatok közös tulajdonában lévő szennyvíztelep működésével, a telep korszerűsítésének szükségességével. A tulajdonos önkormányzatok képviseletét ellátó, Akasztó Község Önkormányzata a szennyvíztelep vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítésére ajánlatokat kért. A beérkezett ajánlatokat a szolgáltatást végző Kiskunsági Viziközmű-Szolgáltató Kft. véleményezte, a legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadását javasolta. A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat megvitatta, úgy ítélte meg, hogy az egyik ajánlat aránytalanul alacsony piaci árat tartalmaz, ezért a lefolytatott beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította és új beszerzési eljárás lefolytatására hatalmazta fel Akasztó Község Polgármesterét.

A bejelentések körében szó esett:

  • az önkormányzatot érintő, közterülettel kapcsolatos, közösségi portálon megjelenő megjegyzésekről
  • újabb urnafal beszerzésének szükségességéről.

Zárt ülés keretében ismét napirendre került az ún. Varroda utca ügye. A képviselő-testület a fennálló probléma megoldása érdekében nyitott a tulajdonossal történő egyeztetésre.

Egy korábbi, nyílt ülés keretében a Képviselő-testület döntött a mezei őrszolgálat felállításáról. A döntésnek megfelelően pályázatot írt ki a mezőőri munkakör betöltésére. A pályázati határidő lejárt, a képviselő-testület döntött a mezőőr személyéről.

Sajtóközlemény