Jelentősen nőttek a közalkalmazotti bérek Kiskőrösön

1018

A tegnapi képviselő-testületi ülésen elfogadták Kiskőrös Város 2017. évi költségvetését, amelyben már a jelentős közalkalmazotti és köztisztviselői béremelések is megjelennek.

Az önkormányzat intézményei, önállóan működő költségvetési szervei:

  • Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény
  • Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
  • Petőfi Sándor Városi Könyvtár
  • Kiskőrösi Óvodák

A személyi juttatások vonatkozásában a 2017. évre jelentős az emelkedés: összesen 96,4 millió Ft.

Ezt a következő jogszabályok, jogszabályi változások indokolják:

A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) kormányrendelet alapján 2017. január 1-től a minimálbér 127 500 Ft, a garantált bérminimum 161 000 Ft. Ez önkormányzati szinten 103 főt érint, 42,2 millió Ft a többletkiadás.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 32/A. §-a alapján az óvodában dolgozó oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak garantált bérminimumon felüli többletjuttatás kapnak, 21 főt érint, ez 2,61 millió Ft többletkiadást jelent.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezési alapján 6 fő magasabb fizetési kategóriába lép, illetve 9 fő pedagógust átsoroltak magasabb fokozatba, mert pedagógusminősítő vizsgán és minősítési eljáráson részt vettek. Így 3,5 millió Ft a többletkiadás.

Fotó: Frei Ferenc

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításának megfelelően a védőnői többletdíjazás 3 millió Ft.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításának megfelelően a bölcsődei pótlék és a szociális ágazati összevont pótlék beépítésre került, ennek együttes összege a 2016. évihez (14,273 millió Ft) képest 2 millió Ft-tal több.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításának megfelelően a kulturális illetménypótlék beépítésre került. Ez 19 főt érint, 4,2 millió Ft a többletkiadás, ezt a kiadást 100%-os állami támogatásból biztosítják a dolgozók részére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január 1. napjától hatályos rendelkezései értelmében nőtt a polgármester illetménye és költségtérítése, ez 2,4 millió Ft-os többletkiadás.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bére 2017. január elsejétől 81.530 Ft a 79.155 Ft helyett. A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltésénél a közfoglalkoztatott garantált közfoglalkoztatási bére 106.555 Ft-ra nőtt a 101.480 Ft-ról. Több főre is történt a tervezés, ezért 10 millió Ft a többletkiadás.

A 2016-ban létrehozott csoportvezető, osztályvezető-helyettesi státusz, a kiadási előirányzat 2,1 millió Ft-tal nőtt.

A köztisztviselők esetében alapilletmény eltérítés/személyi illetmény betervezése történt meg. Ennek többletkiadása 15 millió Ft. A köztisztviselők esetében 2008 óta változatlan mértékű az illetményalap.  

Az éves költségvetés tartalmaz a közalkalmazottak számára 8 millió Ft összegben cafetéria juttatást.