Tegnap tartotta soron következő ülését Kiskőrös Város Képviselő-testülete, ahol 25 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

Tájékoztatót hallottunk Font Sándor országgyűlési képviselő tevékenységéről, valamint a Kiskőrösi Tankerületi Központ munkájáról. Az országgyűlési képviselő beszámolóját rövidesen részletesen közöljük.

-Hirdetés-

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a 2019. évi költségvetés módosításáról. Szavaztak az Esély Otthon „Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogató rendelet megalkotásáról, valamint a „Kiskőrös Városért” Alapítvány elnökének, elnök-helyettesének és tagjának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról. Aztán újabb beszámolókat hallgathattak meg a képviselők az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény-, a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás-, a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás-, valamint a Kiskőrösi Hírek 2019. évi tevékenységéről. Tárgyaltak Kiskőrös Város Településrendezési Tervének módosításáról, a Kőrösszolg- és Kőröskom Nonprofit Kft. tulajdonosi hatáskörének gyakorlásáról, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására kötött megállapodás felülvizsgálatáról.

Az ülés kezdetén Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselőket, a tévénézőket és a sajtó képviselőit, majd a beszámolók következtek.

Az első napirendi pontban a választókerület országgyűlési képviselője, Font Sándor beszélt éves tevékenységéről:

Gratulálok a képviselőknek elért eredményeikhez, hiszen elmondhatjuk, hogy Kiskőrös a legfideszesebb város. Ennek előzménye és következménye nagyon egyértelmű: nincs másról szó, mint a város egyöntetű akaratáról, hiszen így valamivel könnyebb közös egyezségre jutni. Sokan irigykednek Kiskőrös fejlődésére, hisz mindennek nagyon sok látható eredménye van. Szeretnék kiemelni két olyan területet, ahol elég jelentős változások történtek ebben az évben. Az egyik a családi otthonteremtési kedvezmény, a másik pedig az, hogy további kedvezményeket igyekszünk majd biztosítani a nagycsaládosok számára. Az az elképzelésünk, hogy jobb helyzetbe kell hozni azokat a családokat, akik több, azaz minimum három gyermeket vállalnak. Az ország teljesítőképessége megengedi az ebben való gondolkodást. Most már ismert az a hír is, hogy jövőre nem lesz kötelező a nyelvvizsga azok számára, akik felsőoktatási intézménybe szeretnének továbbtanulni, viszont továbbra is plusz pontnak számít. Ide kapcsolódik még az, hogy várhatóan a jövő évben el fog indulni az a lehetőség, hogy a középiskolás gyermekek anyanyelvi környezetben folytathatnak tanulmányokat. Ezek olyan rendkívüli intézkedések, melyekre nincs példa más uniós országoknál és azt hiszem az intézkedés szándéka nem megkérdőjelezhető senki számára. A másik kérdéskor a Kiskunsági borvidék helyzete, ami ha így marad, akkor mindez fenntarthatatlan, hiszen jelentős volt az egy hektár utáni árbevétel csökkenés ebben az évben. Jövőre ez semmiképpen sem ismétlődhet meg.

Font Sándor és Szedmák Tamás

Nikléczi Gábor, Pethő Attila és Filus Tibor képviselők kérdéseire válaszolva beszámolójában kitért az 53-as számú út felújítására, valamint a Paks II. atomerőmű megépítésének fázisairól is mesélt a hallgatóságnak.

A második napirendi pontban beszámoltak a Kiskőrösi Bem Iskola, a Kiskőrösi EGYMI, valamint a SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységeiről a 2018/2019-es tanévben. Kitértek az intézmények működési feltételeire, a különböző szakmai feladatokra és programokra, valamint a foglalkoztatotti és tanulói létszámok alakulására.

A napirendi pontok között sor került a közfeladati ellátási szerződés megkötésére a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel. A szerződés megkötésének célja, hogy a rögzített közfeladatokat az önkormányzat tulajdonában levő közhasznú, Nonprofit Kft. végezze a jövőben. A településfejlesztés, településrendezés feladatellátáshoz kapcsolódó beruházás-lebonyolító mérnöki közfeladatok ellátását a Kft. 2019. november 21. napjától végzi majd, amely feladat ellátására az önkormányzat működési támogatást biztosít.
A közfeladat ellátási szerződést a felek határozott időtartamra kötik 2019. november 21. napjától – 2020. június 30. napjáig –  a már megkötött kötelező önkormányzati közfeladatellátási szerződések lejáratával megegyezően. A szerződés részletesen kitér az elvégzendő feladatokra, a Kft. és az önkormányzat közötti kapcsolattartásra, a működési támogatás folyósításának és elszámolásának módjára, valamint tartalmazza a jogszabályok által előírt tartalmi elemeket.

Ezt követően a képviselő-testület állandó bizottságainak feladatkörét érintő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotásáról is szavaztak a képviselők. Még a 2019. október 30-i alakuló ülésén módosította Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét. Az SZMSZ módosítása érintette a képviselő-testület állandó bizottságainak elnevezését is. A Képviselő-testület – feladatátrendeződés miatt – létrehozta az Ipari, Mezőgazdasági és Klímapolitikai Bizottságot a korábbi Költségvetési, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság helyett, valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnevezését Társadalompolitikai Bizottság, a Művelődési, Közoktatási és Sport Bizottság elnevezését Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság elnevezésre változtatta. Ennek megfelelően felülvizsgálatra kerültek azok az önkormányzati rendeletek, amelyek alapján a bizottságok átruházott hatáskörben látják el feladataikat. A továbbiakban a változásoknak megfelelően módosítani kell az egyes bizottságokra átruházott hatásköröket tartalmazó önkormányzati rendeleteket.

A képviselő-testület a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta, melynek módosítása 2019. december 01. napján lép hatályba.

Következő napirendi pont, az Esély Otthon „Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogatásokról szóló rendelet megalkotása volt. Az önkormányzatok részére kiírt pályázat célja, hogy a vidéki fiatal korosztály részére alternatív lehetőséget jelentsen a helyben maradás, ezzel a vidéki települések népességmegtartása, a lakosság elöregedésének megállítása. A rendelet a 18 – 35 év közötti korosztály azon, munkaerő-piaci hátrány kompenzálása céljából, a település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységeknek, foglalkozásoknak számító szakember hiánypótlását szolgáló, a rendelet-tervezetben megfogalmazott hiányszakmák területein elhelyezkedő fiataloknak nyújt támogatást, akik Kiskőrösön lakcímmel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek, illetve Kiskőrösön kívánnak letelepedni. A rendelet a lakhatáshoz, a lakhatás költségeinek kompenzálásához kíván segítséget nyújtani. Az ingyenes lakhatás biztosítására az Önkormányzat 14 bérlakásában végzett teljes műszaki, energetikai felújítást, korszerűsítést. Az Önkormányzat a lakásokat újonnan beépített konyhai bútorzattal és elektromos eszközökkel bocsájtja a pályázatot elnyerők birtokába. A közüzemi díjak, a lakhatás rezsiköltségének támogatására a Kiskőrösön élő 18-35 év közötti korosztály pályázhat, akik nem részesülnek a fentiekben nevesített lakhatási támogatásban. A támogatásban részesített fiatalok számára kötelező a közösségi célú, önkéntes tevékenység végzése a településen. Az ösztönző támogatásban részesített fiatalokat az Önkormányzatnak szándékában áll az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatások megvalósításába, közösségfejlesztési programjaiba bevonni.

Ezt követően a „Kiskőrös Városért” Alapítvány elnökének, elnök-helyettesének és tagjának megválasztásáról, valamint az alapító okirat módosításáról szavaztak a képviselők, ugyanis Supka Éva 2019. december 31-i hatállyal írásban lemondott tisztségéről. Az Önkormányzat az elnök pozíció betöltésére Dr. Ba Mariannt kérte fel, aki elnöki tisztségét vállalta, tag pozíció betöltésére pedig Harangozóné Balogh Zsókát, aki a tagi pozíció betöltését vállalta.

Majd az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2019. évi beszámolóját a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint is elfogadták a képviselők, mely határozat-tervezet mellékletét képező beszámolót az intézmény igazgatója készítette el. A beszámolóban az intézmény vezetője bemutatta az intézmény jelenlegi szervezeti struktúráját, részletes tájékoztatást adott az intézmény szervezeti egységeiről, valamint az intézmény elmúlt egy évi szakmai tevékenységéről.

Véleményezésre került a Kiskőrösi Óvodák munkatervének véleményezése is, melyet Vlcskóné Csatlós Erzsébet, az intézmény vezetője készített el. A mellékelt beszámolóban ezt olvashattuk: A 2019/2020. nevelési évben Kiskőrösi Óvodákban jelenleg 366 a gyermeklétszám. Ebből a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma 17 fő. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermek száma 13 fő. A tehetséges gyermekek száma közel 60 fő felett van. A csoportlétszámok alakulását tekintve hat csoport lépte túl a törvény által maximalizált 25 főt. Ezek a csoportok szülői beleegyezéssel és a képviselő testület által meghatározottak szerint működhetnek létszámtúllépéssel. A 15 csoportban mindennapi nevelő- oktató munka feladatait 31 fő óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő gyógypedagógus –logopédus, 5 fő pedagógiai asszisztens és 15 fő dajka látja el. Szakmai munkánk színvonalát emelik a kiválóan működő munkaközösségeink. A tavalyi évhez hasonlóan külső és belső helyszíneken folytatódnak tovább a tehetséggondozó programjaink – a sakk, az úszás, a jégkorcsolya,- játékos angol és német tevékenységek és a Bozsik program is. Továbbá a néptánc – gyermektánc is kiemelt gondozást kap minden óvodában az „Így tedd rá”, a néptánc-gyermektánc és a Körte muzsika programokkal. Ebben az évben is színesé és tevékennyé teszik majd mindennapi életünket városunk intézményei által kínált programok. Az idei évben elkezdődnek a felekezettől független játékos bibliafoglalkozások, jelenleg 116 gyermek szülei jelezték igényüket. Természetesen a fent említett, programok minden gyermek számára elérhetőek és a szülők egyéni döntésük alapján választhatják ki a megfelelőt gyermekeik számára. A nevelési év kezdete a Batthyány óvodában zajló fejlesztés ellenére is akadálymentesen zajlott mind az öt óvodában.

A munkatervben meghatározták a 2019/2020-as nevelési év céljait, kiemelt nevelési feladatait, az értekezletek időpontjait, az ellenőrzési tervet, az ünnepek, rendezvények időpontjait is.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, melynek benyújtási határideje 2019. december 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Turán Csaba jegyző nyújt, a 06- 78/513-120/235-ös mellék telefonszámon. A beosztás legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

dr. Turán Csaba jegyző

Ezt követően Kiskőrös város Településrendezési Tervének módosításának előkészítéséről is szavaztak. A Képviselő-testület még 2015. szeptember 10-én megtartott ülésén alkotta meg Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendeletét, mely a városkép egységes arculatát hivatott szabályozni.

A 100 %-ban Kiskőrös Város Önkormányzata tulajdonát képező Kőrösszolg Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait a Képviselő-testület gyakorolja, akik ezúttal a tulajdonosi határkörök gyakorlásáról döntöttek.

A Kőrösszolg Nonprofit Kft., valamint a Kőröskom Nonprofit Kft. felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2020.07.01. napjával jár le, de egy tag, Hirsch Imre 2019. november 30. napjával lemondott felügyelőbizottsági tagságáról, ezért helyére 2019. december 01. napjától 2024. november 30. napjáig Ungvári Ferenc képviselőt jelölték ki, míg a másik két tag, Horváth János és Nikléczi Gábor megbízatásában nem történt változás. A felügyelőbizottság tagjai továbbra sem részesülnek tiszteletdíjban.

Ungvári Ferenc képviselő

Felülvizsgálták a Nemzetiségi Önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására kötött megállapodást is a képviselők, mely Kiskőrös Város Önkormányzata és

  • Kiskőrös Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
  • Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
  • Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

működési feltételeit; pénzügyi-gazdasági feladatainak felelősségvállalását és munkamegosztását rögzítő megállapodást a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint jóvá is hagyták.

Előterjesztették az úgynevezett „Helyi Esélyegyenlőségi Program” intézkedési tervét is, amely az elkövetkező 5 évre határozza meg a feladatokat összhangban a jogszabályi rendelkezéssel, azok elvégzésének szereplőit, annak érdekében, hogy a kiemelt célcsoportoknak (a mély szegénységben élők és a romák, a gyerekek, az idősek, a fogyatékkal élők és a nők) biztosítva legyen a lehetőség az esélyegyenlőség megteremtésére, elérésére.

A Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, valamint a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tevékenységéről és működésének feltételeiről szóló beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.

A Kiskőrösi hírek, mint helyi közéleti és kulturális ingyenes havilap is minden évben beszámol tevékenységéről a Képviselő-testületnek, melynek kiadója a Petőfi Sándor Városi Könyvtár. A kiadott lap tartalmával kapcsolatos munkálatokat a szerkesztőbizottság végzi, amely felelős a lapban megjelenő tartalomért. A szerkesztőbizottság tagjai Turán Istvánné (elnök, felelős szerkesztő), Boda Lajosné tag és dr. Turán Csaba tag. A Kiskőrösi hírek szerkesztői továbbra is tartózkodnak a bulvár, valamint az oknyomozó stílusú, esetlegesen a véleményközlő kommentár, a szubjektív jegyzet, a kritika megjelenésétől. A szerkesztőbizottság tagjai a továbbiakban is az objektivitáshoz, a hiteles tájékoztatáshoz tartják magukat. Mivel az újság terjedelme véges, az egyes rendezvényekről az újságba be nem illesztett fotókat albumokba rendezve Facebook oldalukon bárki megtekintheti, míg régebbi lapszámaik a honlap archívumában tekinthetőek meg: www.kiskoros.hu/hasznos/media.

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek átbeszélésre a polgármester, az alpolgármester és a képviselők által.

Kutyifa Icu
Fotók: Kincses Szilvi