Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 13-án szerdán tartotta soron következő rendes éves ülését a Városháza Dísztermében, ahol 10 nyilvános és 1 zárt ülési napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

Az év eleje, a február, mindig a számvetés és az éves költségvetés elfogadásának, jóváhagyásának ideje. Ezúttal senki sem készült beszámolóval, a napirendi pontok a városvezetés feladatairól, támogatási szerződések felülvizsgálatáról, valamint fejlesztésekről, pályázatok tervezeteiről szóltak.

Szedmák Tamás és Gmoser András képviselők

2019. január 1-jén hatályba lépett a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi törvényrendelet, mely tulajdonképpen a biztonságos növekedés költségvetése. Tervezésekor a kormány, Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglakoztatás elérését tartotta szem előtt. A Kormány elkötelezett a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény kultúra megőrzése, a munkaalapú társadalom, az adócsökkentés politikája, valamint a magyar családok és a gyermekvállalás támogatása mellett. Az államháztartás a közfeladatok ellátásának egységes szervezeti, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok szerint működő rendszere, amelynek önkormányzati alrendszerébe tartozik a helyi önkormányzat, akik részére támogatást, hozzájárulást nyújt, a Magyar Államkincstár rendszerén keresztül.

Kiskőrös város 2019. évi költségvetése a bevételi előirányzatok, a várható saját bevételek, valamint az állami támogatások összegének megfelelően került megtervezésre, melyet a képviselők el is fogadtak.

Domonyi László polgármester

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában azonban módosításra volt szükség, hiszen a hivatal szervezeti struktúráján belül, a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály és a Közigazgatási Osztály létszámának változása és a feladatok átszervezése miatt vált indokolttá. A módosítás 2019. március 8-án lép majd hatályba. A változást többek között az is indokolja, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet értelmében a Közigazgatási Osztály gazdasági-igazgatási ügyintézője 2018. második félévében 136 eljárást folytatott le. A gazdasági-igazgatási ügyintézőnek mindezek mellett a munkaköri leírásában meghatározott további feladatait is szükséges ellátnia, amely egy jelentősen megnövekedett munkaterhet jelent részére. A módosítás a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály létszámát is érinti. A képviselő-testület a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyta a jövendőbeli változtatások tervezetét.

A Kőrösszolg Kft.-vel megkötött támogatási szerződések felülvizsgálatára is sor került, hiszen a megváltozott támogatási összegek miatt a támogatási szerződések módosítása is szükségessé vált. A támogatási szerződéseket a felek határozott időtartamra kötötték, mely módosítás 2019. március 1. napjától lép hatályba.

Szintén sor került a 116/2007. számú képviselő-testületi határozat, ezzel együtt  a megbízási szerződés módosítására is sor került, mely a megemelkedett kiadások miatt vált szükségessé az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft., valamint a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás között.

A polgármesteri hivatal munkatársai és Hirsch Imre képviselő

Elfogadásra került a polgármester 2019. évi szabadság ütemterve is, a mellékelt tervezet alapján.

A következő napirendi pont a 2019/2020-as óvodai nevelési év beiratkozási rendjének és az óvodai felvételi körzeteknek a meghatározása volt, melyben a kialakítása során figyelembe vették a Kiskőrösi Óvodák alapító okiratában szereplő feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek létszámot (Batthyány Óvoda 180 fő, Mohácsi Óvoda 90 fő, Erdőtelki Óvoda 30 fő, Szűcsi Óvoda 90 fő, Thököly Óvoda 60 fő) és csoportszámot. A Harangvirág Evangélikus Óvodába Kiskőrös Város teljes közigazgatási területéről történik a felvétel. Az óvodai felvételi körzeteket, valamint a körzetekben történt módosításokat az előterjesztés melléklete részletesen tartalmazza. A Kiskőrösi Óvodák házirendje, valamint szervezeti és működési szabályzata szerint az óvoda épülete hétfőtől-péntekig, naponta 600– 1800 óra között tart nyitva. Az óvoda nyitva tartása alatt 700 – 1700 óra között óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően hirdetményt tesz közzé a saját honlapján vagy az intézményben.

dr. Turán Csaba jegyző és Pohankovics András alpolgármester

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdetett a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra. A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint a város víziközmű létesítményeinek üzemeltetését ellátó szervezet, a fenti pályázati kiírás keretében az alábbi víziközmű-hálózat szakaszainak felújítását javasolja Kiskőrösön a Klapka utca (Béke utca és Szabadkai utcák közötti szakasz), valamint a Béke utca elején, az ivóvízhálózat fejlesztése vonatkozásában, míg a Petőfi utcában a 150 AC vasút alatti szennyvíz nyomóvezeték felújítására. A szolgáltató vállalta a támogatási kérelem benyújtását, a kapcsolódó eljárások lefolytatását. Szintén pályázni fognak még az energiahatékonyságának fejlesztésére is. Az önkormányzat a 2019. évi költségvetés-tervezetébe szintén beépítette az eljárásra meghatározott költséget is.

Elfogadták a sportpálya üzemeltetésének átadásáról szóló előterjesztést is a Kiskőrösi Labdarúgó Club részére, majd az elismerések adományozásáról döntöttek zárt ülés keretében. A kitüntető díjak átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.

Kutyifa Icu