Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából a Reformáció Emlékbizottság a Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány és a Bethlen Gábor Iskola és Óvoda támogatásával a kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központban egy kiállítást hozott létre reformációról szóló plakátokból.

-Hirdetés-

A művház emeletén először a reformáció előzményeiről és a 16. Század egyházának állapotáról tudhatunk meg érdekességeket. Az akkori Nyugati Egyház minden személyisége reformációért kiáltott. Az igaz hit keresése miatt ez a reformáció meg is valósulhatott. A reformáció kiváltó oka X. Leó pápa volt, aki elrendelte a búcsúcédulák árusítását. A bevételből a Szent Péter Bazilika felépítésének költségeit akarták fedezni. Továbbhaladva Luther Márton és Kálvin János életét ismerhetjük meg.

Mindketten fontos részei voltak a reformációnak. Luther hitelvei és hitvitái a legfontosabb helyet kapják a reformáció létrejöttében. Az első szakasz végén az antitrinitáriusokról, vagyis a szentháromságtagadókról olvashatunk. Ők azt vallották, hogy csak Jézus Krisztus szent Atya az egy igaz Isten, akiről a szentírás beszél. “A reformáció alapvető célja az emberek üdvösségének munkálása, illetve a hitújítás volt. Hatásának eredményeként azonban, mintegy melléktermékként nagyon fontos gazdasági, társadalmi és kulturális változásokat indított el.”-olvasható a reformáció terjedése témájú plakáton.

A második szakaszon az ellenreformációról, és a magyar reformáció történéseiről, helyszíneiről, alakjairól olvashatunk. A szabad vallásgyakorlást 1568-ban írták törvénybe Magyarországon a tordai országgyűlésen. Legnagyobb alakjaiként Sztárai Mihályt, Dévai Bíró Mátyást, Bornemissza Pétert és Huszár Gált tartják. Bethlen Gábor 1589-1629-ig uralkodott Magyarországon. Vallási toleranciája, a morva anabaptisták befogadása tette igazán jó keresztény fejedelemmé. Károlyi Gáspár szintén sokban hozzájárult a magyar reformációhoz. A wittenbergi diák, majd gönci pap volt az, aki elsőként lefordította a teljes Bibliát magyar nyelvre és kiadta. A reformáció alatt több magyar protestáns iskola is megalakult: például Gyulafehérváron, Debrecenben és Sárospatakon.

Az utolsó plakátokon a reformáció következményeire látunk betekintést. A 16.századi reformáció után tovább folytatódott az Istent kereső emberek mozgalma. A 18.századi protestantizmus legerőteljesebb áramlata a metodista ébredés volt. A kiállítás megtekinthető december 8-ig a kiskőrösi Petőfi Sándor Művelődési Központban.

Sz.Á.