Tegnap délután tartotta soron következő rendes ülését Kiskőrös Város Képviselő-testülete, amelyen 17 napirendi és több sürgősségi pontot is megtárgyaltak a képviselők. Tájékoztatók érkeztek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátásáról, a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről, a Kiskőrös Városért Alapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának 2018. évi tevékenységéről, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a Városi Polgárőr Egyesület, valamint a Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóság szakmai tevékenységéről is. Ezt követően Kiskőrös Város költségvetésének teljesítéséről, a 2019. évi költségvetés módosításáról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról, valamint gyermekvédelmi feladatainak tervezetéről is szavaztak a képviselők. A képviselő-testületi ülés második felében a KŐRÖSKOM Kft., valamint a KŐRÖSSZOLG Kft. is beszámolt 2018. évi tevékenységéről, majd pályázatok beadásáról  döntöttek a képviselők.

Pohankovics Andárs alpolgármester, Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző
-Hirdetés-

Az ülés kezdetén Domonyi László polgármester úr köszöntötte a képviselőket, a tévénézőket és a sajtó képviselőit, majd a beszámolók következtek.

Az első napirendi pontban, a szakmai beszámolók kapcsán többnyire statisztikai adatokkal találkozhattak a képviselők a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szakmai tevékenység ellátását illetően, majd Dr. Tüske László háziorvos összegezte az egészségügy helyzetét Kiskőrösön.

Dr. Tüske László háziorvos is felszólalt a képviselő-testületi ülésen

Ezt követően a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységéről esett szó. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kiskőrös településen az önkormányzattal, mint megrendelővel megkötött közszolgálati szerződés alapján gondoskodik a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról. A hulladék kezelése és ártalmatlanítása a Kiskunhalasi Regionális Hulladékkezelő Központban történik, melynek üzemeltetését a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkosádi Nonprofit Kft. végzi. A kevert települési szilárd hulladék heti egyszeri, valamint a lombhulladék évi kétszeri begyűjtését, az elkülönített gyűjtött szelektív hulladék kéthetente, a biológiailag lebomló hulladék négyhetente történő begyűjtését, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiürítését végzi. Az ingatlanokban keletkezett többlethulladék elszállításához 110 literes szabványzsák vehető át az ügyfélszolgálati irodában, mely utólag kerül kiszámlázásra. A lomtalanítás egész évben biztosított, egyéni bejelentkezés alapján történik a bejelentése, mely évi két alkalommal vehető igénybe, ha az ügyfélnek nincs díjhátraléka. Az FBH-NP Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodája Kiskőrösön az Árpád utca 8. szám alatt elérhető csütörtökönként 9:00-12:00 és 12:30-16:00 óra között.

Supka Éva, a Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke is beszámolóval készült

A következő napirendi pont, a Kiskőrös Városért Alapítvány beszámolója volt, mely alapítvány 1991 óta tevékenykedik a városban, a városért, az itt élő tehetséges fiatalokat segítve, a város kultúráját, hagyományápolását, értékeink őrzését támogatva. Aktívan részt vesznek a város életében, különböző programokat szerveznek, igyekeznek szépíteni a várost. Supka Éva, a Kiskőrös Városért Alapítvány elnöke által elkészített beszámolóban bemutatásra kerültek az alapítvány által szervezett és a közreműködésében lezajlott programok, valamint az ezekhez kapcsolódó számviteli adatok. Kiskőrös Városért Alapítvány beszámolóját is elfogadta az önkormányzat. 

Turán Istvánné, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója 2019. évi munkatervüket is ismertette beszámolójában

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója Turán Istvánné is elkészítette a határozat-tervezet mellékletét képező beszámolót és munkatervet. Beszámolójában a könyvtár 2018. évi szakmai tevékenységét és működésének feltételeit, míg a munkatervben a 2019. évi programokat, rendezvényeket mutatta be az intézményvezető.

2019-ben a könyvtár legfontosabb célja, szolgáltatási színvonalának megőrzését, és új szolgáltatás bevezetését is tervezzük (e-folyóirat kiadása). Két fő prioritásunk lesz: teret adni az intézményben működő kis közösségeknek és segíteni tevékenységüket egyfelől. Másrészt az elektronikus szolgáltatásainkat kívánjuk bővíteni, hiszen látható, hogy egyre nagyobb az igény ezek iránt – olvasható beszámolójában.

A képviselő-testület a Petőfi Sándor Városi Könyvtár szakmai tevékenységéről és működésének feltételeiről szóló beszámolóját, valamint munkatervét a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint elfogadta.

Balogh István, a Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület elnöke is készült beszámolóval

Ezt követően Balogh István, a Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület elnökének beszámolójával találkozhattak a képviselők. A polgárőr egyesület és az önkormányzat 2017- ben együttműködési megállapodást kötöttek az önkormányzat kötelezően ellátandó közbiztonsági feladataiban való együttműködési feltételek tisztázására. Az együttműködési megállapodás megkötésének fő célja az önkormányzat és az egyesület tevékenységének összehangolása, a település közbiztonságának javítása és a bűnüldözés elősegítése.

A beszámolóban az elnök úr bemutatta az egyesület 2018. évi szakmai tevékenységét, az önkormányzattól kapott támogatás felhasználását is ismertette a képviselő-testülettel, valamint 2019. évi célkitűzéseikről is szó esett. 
Paksi Dénes tűzoltó alezredes is ismertette Kiskőrös HTP legjelentősebb feladatait

Beszámolt szakmai tevékenységükről a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alatt működő Kiskőrös Hivatásos Tűzoltóságának parancsnoka, Paksi Dénes tűzoltó alezredes is. Beszámolójában a HTP legjelentősebb feladatait ismertette, mint a lakosság életének és vagyonbiztonságának védelme természeti csapásoktól, tűzesetektől és ipari katasztrófáktól.

Elmondta, hogy a cél érdekében számtalan hatósági jogkörrel, feladatrendszerrel bírnak, mint a tűzvédelem, a polgári védelem, az iparbiztonság és ezen jogok érvényesítésére szolgáló hatósági tevékenység kapcsán. Szemléletükben alapvető a prevenció, ezzel megelőzve a tűzeseményeket, a víz-és viharkártételeket, ipari baleseteket.
Középen: Dr. Kállayné Major Marina, a Kiskőrösi Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló rendeletmódosításáról is döntenie kellett a képviselő-testületnek, mivel TS Gastro Kft. ügyvezetője jelezte, hogy élni kívánnak a nyersanyag és rezsiköltség díj emelésének lehetőségével és a KSH által közzétett, előző, 2018. évre vonatkozó, fenti kategória fogyasztói árindex mértékével. Ennek értelmében 4,8 %-kal kívánják 2019. szeptember 1. napjától a vállalkozói díjat emelni.

A következő napirendi pontban a Kiskőrösi Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést is jóváhagyta a képviselő testület. A beszámolóban többek között szó esett az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a családgondozásról, a rendszerbe kerülés folyamatáról, a család és gyermekjóléti központ feladatairól, valamint prevenciós programjaikról, rendezvényeikről is.

Markó Ferenc, Horváth János és Pethő Attila képviselők

Ezt követően az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről és felügyelete irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést is jóváhagyta a képviselő-testület.

A KŐRÖSSZOLG Kft., valamint a KŐRÖSKOM Kft. – mely a közfeladatok elvégzése céljából jött létre – is benyújtotta 2019. évi gazdálkodáshoz szükséges üzleti tervét, mely tartalmazza a nonprofit tevékenységhez kapcsolódó tervezett bevételeket és kiadásokat támogatási szerződésenként feladatokhoz rendelten, a tervezett vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó tervezett bevételeket és ráfordításokat a tervezett eredménnyel, valamint a tervezett beruházásokat. A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés is. A beszámoló alapján a képviselő-testület elfogadta a Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját és a Kft. 2019. évi üzleti tervét.

dr. Turán Csaba jegyző

Ezt követően a határidők rövidsége miatt, sürgősségi napirendi pontokként több pályázat benyújtásáról is döntöttek a képviselők, mint a Közösségi célú fejlesztések a helyi életminőség javításának támogatására”, a „HUNG-2019 nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására,  valamint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatására kiírt pályázatokról. (A pályázatok feltételeiről és részleteiről hamarosan különálló cikkekben számolunk be.) 

Szedmák Tamás, Aszódi Pál képviselők és a meghívott vendégek

Ezt követően lakás és ingatlan bérbeadásokról, lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról döntött a képviselő-testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek átbeszélésre a polgármester és a képviselők által.

Kutyifa Icu
Fotók: Kincses Szilvi

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (40 db kép)