A Kiskőrösi Óvodák intézményeiben szeretetteljes, otthonos óvodai légkör várja a gyermekeket és nem csak ilyenkor, a nyári óvoda ideje alatt, hanem tulajdonképpen egész évben. Ám az óvónők a harmonikus és egészséges környezet kialakításán túl, nevelőmunkájuk során igyekeznek tartalmas és örömteli óvodáséletet biztosítani az intézményükbe beíratott gyermekek számára. A családokkal együttműködve, a családi nevelés kiegészítőjeként a 3-7 éves gyermekekből, a világra rácsodálkozni tudó, harmonikus személyiséget igyekeznek nevelni. Ahhoz, hogy ez így legyen, és a gyerekek az iskolában, majd felnőttként is örömmel gondoljanak vissza ezekre az évekre, számtalan fejlesztést, programot és játékot biztosítanak számukra, de leginkább arra törekednek, hogy óvodásaik játszva ismerjék meg a világot.

Kiskőrös 5 tagóvodája (Szűcsi, Erdőtelki, Thököly, Mohácsi, Batthány Óvoda) szakmai és gazdasági egységben működik. Jelenlegi létszámunk 15 óvodai csoportban 380 kisgyermek, akiket 31 óvodapedagógus, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő logopédus és 1fő intézményvezető nevel. Csoportonként 2 óvodapedagógus és 1 dajka néni gondoskodik a gyermekekről. Szakmai munkájukat 5 fő pedagógiai asszisztens, 15 fő dajka 1 fő óvodatitkár és 1 fő gazdasági ügyintéző segíti.
-Hirdetés-

A Kiskőrösi Óvodák vezetését a képviselő-testület 70/2018 határozata értelmében 2018. augusztus 1. napjától Vlcskóné Csatlós Erzsébet intézményvezető látja el, akit a 2018/19-es nevelési év rendjéről, személyi feltételeik alakulásáról és projektjeikről kérdeztem.

Hogyan összegeznéd az elmúlt nevelési évet?

A 2018/2019-es nevelési évben a vezetői pályázatomban megfogalmazott és a munkatervben meghatározott célokat és feladatokat az év végi beszámolómban leírtak szerint valósítottam meg. A színvonalas óvodai nevelés- oktatás folyamatait innovációs törekvésekkel és számos jó gyakorlat adaptálásával vittünk véghez. Mindez mindenkor támogatta a Kiskőrösi Óvodák pozitív arculatának megerősödését. Vezetői tevékenységemben kiemelt szerepet kapott, hogy ahol célszerűnek tűnt a változás, ott előrelépjek. Változások történtek a nevelőtestület személyi állományában, a tárgyi feltételeink új beszerzésekkel tovább gazdagodtak. Az alkalmazotti közösséget az aktuális változásokhoz, a megújulás folyamataihoz való igazodás, a pontos munkavégzés és példaértékű munkafegyelem jellemezte. A 2019-as év megkezdésekor minden intézményvezetőnek le kell adnia az éves munkatervét, melyet általában úgy készítünk el, hogy a nevelőtestület minden tagját „meginterjúvoljuk”, hogy melyek azok a területek amelyekben úgy érzik a kollegáink, hogy erősségek mutatkoznak. Majd mi ezekre az erősségekre alapozva alakítunk ki különböző újszerű, korszerű munkaközösségeket, melyek a nevelés-oktatás színvonalát erősítik. Az interjúk után, arra törekedtünk, hogy legyen egy olyan munkaközösségünk, mint például az úgynevezett „Ügyes kezek munkaközösség”, melynek célja, hogy az aktuális projektet feldolgozva olyan eszközanyagot készítsünk, melyet a csoportszobába is be tudunk vinni. Az anyanyelvi munkaközösség szintén így munkálkodott, hogy intézményi szinten beintegrálva a csoportokba meg tudják valósítani ezeket a kreatív találmányokat, amelyeket ők fedeznek fel. De új munkaközösségünk lett a Zenélde munkaközösség is, melynek célja a korai zenei nevelés mind a 15 csoportban. Ezt egyébként is fejlesztendő területnek neveztük ki intézményünkben, ezért a hangszerhasználatra, a dalolásra és a dalgyűjtésre helyeztük a hangsúlyt a megvalósítás során.

Hogyan alakult a gyermekek létszáma a 2018/2019-es évben?

Azt kell mondanom, hogy nagyon magas csoportlétszámokkal dolgozunk, ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a köznevelési törvény 25 fő-ig engedélyezi a csoportlétszámot. Ha az egy csoportra eső gyermekek létszáma ennél magasabb, akkor engedélyt kell kérnem a képviselő-testülettől és a szülőktől egyaránt. Ezt a magas létszámot még az is emelte, hogy szeptember 1-től 16 sajátos nevelési igényű és 18 BTMN-es (beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő) kisgyerekkel indultunk és időközben ez a létszám mindkét különleges területet érintve 27, ill. 28 főre emelkedett.  A kiemelt figyelmet igénylő gyermek a normatíva elszámolás szerint 2 főnek számítanak, és gyógypedagógia ellátást is szükséges biztosítani számukra. A magas létszám miatt a képviselő-testület úgy döntött, hogy P.Markella Esztert főállású státuszban foglalkoztatja, mint gyógypedagógus-logopédus.

Milyen projektek valósultak meg intézményetekben?

Az óvodai tevékenységek elsődleges célja az, hogy megbízható alapokat nyújtson az iskolai feladatok elvégzéséhez. A kézműves tevékenységek során különböző anyagokkal, változatos technikákkal és azok alkalmazási területeivel ismerkedünk. Ezen sokoldalú tevékenységeknek a mindennapi életben történő hasznosítása az oktató- nevelő munka egészére kihat. Ezért gondoltuk úgy, hogy 2018-2019-es tanévben létrehozzunk az ún. „Fürge kezek” munkaközösséget Nagyné Lehóczki Éva vezetésével. Ebben a tanévben 3 alkalommal jöttünk össze, ahol mindig jó hangulatban telt az együtt töltött idő.

A másik ilyen munkaközösségünk, az „Egészségünk és környezetünk munkaközösség”, mely ettől az évtől új felállásban folytatta munkáját, mivel összevonásra került a környezetvédelmi munkaközösséggel. Az első félévben Kereskesné Varga Erzsébet volt a vezető, míg második félévtől Weinhardt Krisztina. Az éves fő feladat itt a pedagógusok lelki egészsége, valamint a mozgás és az egészség, egészségbarát környezet kialakítása voltak.

A „Zenélde” munkaközösség az idei tanévben alakult Fejes Zalánné vezetésével. Az új lehetőség elsősorban az óvodai művészeti és tehetséggondozás színvonalának emelése miatt kapott helyet innovációként, mely a tanév második felétől indult.

„Anyanyelvi munkaközösségünk” célja az óvodapedagógusok szakmai tudásának bővítése és az eddigi eredmények javítása és az értékek közvetítése az óvodába járó gyerekeknek segítő anyagok, gyűjtemények által Podobniné Vándor Andrea vezetésével, akinek köszönhetően egy fergeteges projekthét is megvalósulhatott, a magyar népmese napja alkalmából.

Személy szerint az én szívem csücske a „KINCSEINK című munkacsoport”, ami a Szűcsi óvodában alakult meg, melynek legfőbb célja ,hogy a szlovák hagyományok éledjenek újra és a gyerekek játékokon keresztül ismerjék meg őseik hagyatékait.

Szakmai munkánk biztosítéka, hogy a gyermekek életkorához alkalmazkodó tárgyi feltételekkel és gyermekszerető, jól képzett, tapasztalt munkatársakkal dolgozunk. Az óvódapedagógus előmeneteli rendszer szerint ebben az évben 4 pedagógusunk tett sikeres minősítő vizsgát kiváló eredménnyel: Ősziné Dulai Zsuzsa, Berta Anett, Fejes Zalánné, Szentgyörgyi Ibolya, míg 1 kolléganő mesterbe lépett.

Ebben a nevelési évben kiemelt feladatunk volt a tehetségcsírák azonosítása és a tehetséggondozási folyamatok előmenetelének a biztosítása, illetve a tehetségterületek megjelenítése is pedagógiai programunkban. Ennek első lépése egy projektterv volt, mely arról szólt, hogy akkreditált tehetségponttá váljon a Kiskőrösi Óvodák. Ez a minősítés úgy történt, hogy beadtuk a jelentkezésünket ennek a címnek az elnyerésére, melyhez el kellett készítenünk egy éves programot, hogy milyen tehetségterületeket biztosítunk minden gyermek számára. Itt kiemelném azt, hogy ez a tehetséggondozási folyamat akkor optimális, ha mindenki számára egyformán elérhető, vagy esetleg minimális pénzösszeget igényel csak a szülők részéről. Mielőtt összeállítottuk projekttervünket, a szülőket is megkérdeztük arról, hogy milyen foglalkozásokra járatná gyermekét szívesen. Végül a szülők döntése alapján (is) került kiválogatásra minden tehetségterület. Ennek köszönhetően meghatározásra került egy olyan tehetségterület, melyet szinte minden óvodában sikerült kiélesítenünk. Ez a tánc, legfőképpen a néptánc, melyet minden csoportban külön-külön meg tudnak valósítani kollégáink, akik ennek kapcsán egy szakmai továbbképzésen is részt vettek még szeptemberben. Az „Így tedd rá” gyermektánc, népi gyermekjátékok című képzés azt a kompetenciát erősítette meg a pedagógusokban, melyet a minden napi oktató-nevelő munkájukba bele tudnak építeni. Míg a Szűcsi és Thököly óvodában Horváth Katalin néptáncpedagógus tart külön foglalkozásokat az igazán tehetséges gyermekek részére, de programjában tulajdonképpen minden csoport részére elérhetőek ingyenes foglalkozásai. Az Erdőtelki Óvodában Turú Gyuláné vállalta el a néptánc harmadik vonulatának oktatását. Ovisaink a tánc és dal világnapján be is mutathatták tudásukat.

A mozgásnak van még egy másik erős vonulata, amit gondozni szeretnénk, ez a Gyermekfantázia aerobik, melyet kolléganőnk Urbánné Szabó Rózsa aerobik oktató igényfelmérés alapján tart a gyerekeknek, ahová bármelyik óvodánkból szívesen várjuk őket. Mozgásos óráink még egy területe a testkultúra, vitamintorna, mely a mindennapos testnevelésbe lett beépítve. Ezt a tanfolyamot 33 óvónőből 21-en végezték el. Mivel a HC Kiskőrössel együttműködési szerződésben állunk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyermekeink a Rajz Attila jégpályán tanulhatnak jégkorcsolyázni. Ezen tevékenységünket fenntartónk anyagilag is támogatja, így tulajdonképpen 35 gyerek jelképes összegért vehette birtokba a jégpályát ősztől tavaszig heti egy alkalommal. Másik 40 fő kisgyermeknek pedig úszási lehetőséget biztosítottunk a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben. A mozgáshoz tevékenységekhez tartozik még a Pásztor Gyula által kidolgozott Bozsik program is, ahol a tehetségek szintén „kiemelésre” kerülnek.

A logikai, matematikai gondolkodást fejlesztő tehetségműhely: Sakk-ovi kialakítására szülői igény volt, melyre minden egyes évben nagy érdeklődés van. Ebben a nevelési évben 17 gyermek vett részt ezeken az ingyenes, játékos sakk órákon, amit Kalmár Benedek gyermeksakk-oktató tart a kicsiknek.

Mint már korábban említettem a rajz és művészeti kultúrák területén, hogy nagyon sok ügyes kezű, kreatív óvó néni dolgozik nálunk, akik most a művészeti kultúrának, illetve a kreatív tehetség területnek köszönhetően azt tűzték ki célul, hogy minél több technikával ismerkedtessék meg a gyerekeket. Mindezek mellett rendszeresen részt veszünk a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár projektrendezvényein is, megközelítőleg 110 gyermeket megmozgatva.

Végül a projekttervek megvalósulásának megkoronázásaként tavasszal átvehettünk az akkreditált tehetségpont kitüntető címet, mely egy hatalmas országos, szakmai elismerés. Ez azért is fontos, mert itt most nem egy óvodáról beszélünk, hanem mind az öt tagóvodára vonatkozóan kötelezővé vált a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek gondozása, azaz a tehetséggondozás megvalósítása.

Előzetes szülői felmérések alapján vezetőségünk úgy döntött, hogy óvodai foglalkozásainkba felekezettől független játékos biblia, hittanórákat építünk be projekttervünkbe 2019 szeptemberétől.

Szakmai munkánk koordinálásában, ebben az évben nagy segítség volt nekünk a Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakemberének Bozó-Kutyifa Eszternek a jelenléte, aki 2018 szeptemberében került intézményünkbe. Beszámolója szerint több tucat esetben tudott segítséget nyújtani akár rászoruló családoknak, akár problémás helyzetben lévő (egyedülálló) édesanyáknak.

Projekttervünk sikerességét megtámogatva -ami nagy büszkeségem- kollégáim  ebben az éven közel 550 óra szakmai továbbképzésen vettek részt, míg az „Így tedd rá” képzésen például minden pedagógusunk. Azok a csoportok, ahol bevezették az „Így tedd rá” táncoktatást, azok megkapták a táncoktatáshoz szükséges alapkészletet, mely csoportonként nagyságrendileg 100 ezer forint értékű. Két kolleganőnk az „Egyéni fejlesztőprogramokat a tehetséggondozásba” címen kommunikációs tréningen, míg további 6 kolléganő a Népmesekincstár – nevelés, tudásátadás népmesékkel címmel továbbképzésen vett részt, de volt erőszakmegelőzési tréning is intézményünkben.

Külön büszkeség számomra, hogy a Nemzeti Élelmiszerbiztonság Technológiai Ellenőrzés (HCCP) alkalmával mind az 5 óvodánk 86%-feletti eredményt ért el. Úgy sikerült felszerelni a konyhákat és tovább képezni a dajka néniket, hogy minden óvodában szép eredményt értek el.

Milyen fejlesztések valósultak meg a Kiskőrösi Óvodáknál?

Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikusan, célszerűen a gyermekek igényeihez igazodva lettek berendezve. Folyamatosan szépítjük, festjük, alakítjuk csoportszobáinkat, és új bútorokat, fektetőket, fejlesztő eszközöket vásároltunk a gyermekek számára. Játszó udvaraink biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. Fából készült várak, különböző mászókák, mozgásfejlesztő eszközök, csúszdák, hinták, babaházak, nagy homokozók elégítik ki a gyermekek mozgásigényét.

Szeptemberben kezdtük el az udvari játékok és a belső szobaellenőrzések pontosító leltárának elkészítését. Rövid időn belül megtörténtek a felújítások és az állagjavító munkafolyamatok is. A kinti játékok és a csoportszobák festését a szülői munkaközösség végzi mindenkor minden óvodában. Az eszközt, illetve az anyagmennyiséget a fenntartó biztosította számunkra. Megtörtént a játékok biztonságtechnikai felülvizsgálata, javítása is.

Számos fejlesztés is megvalósult intézményeinkben. A teljesség igénye nélkül, most csak a nagyobb beruházásokat említem. Az Erdőtelki Óvodában telepítésre került egy láncos lépegető, egy babaház, valamint szülői összefogásból egy árnyékoló került a homokozó fölé. Időközben beszerzésre került a teljes tetőcserép mennyiség is, mely hamarosan megújul.

A Szűcsi Óvodában a régi balesetveszélyes öltözőszekrények helyett 80 férőhelyes öltözőszekrényt is beszereztünk, melyek szeptemberben kerülnek kihelyezésre. Mivel a vaságyak is nagyon rossz állapotban voltak már több óvodánkban is, ezért úgy döntöttünk, hogy azon csoportokban, ahol a legnagyobb szükség van rá, kényelmes, ergonómikus kialakítású kiságyakra cseréljük le azokat. Így a Batthyányi Óvodában két csoportnyi, azaz 60 darab ágy került beszerzésre, ide nyilvánvalóan új ágyazó szekrényeket készítettünk, míg a Thököly Óvodába szintén 60 darab ágy került beszerzésre. A Mohácsi Óvodában már szülői támogatással cserélődtek le az ágyak még a tavalyi évben.

Mivel oktató-nevelő munkánk folyamán az IKT eszközök használata elengedhetetlen számunkra, így sikeres szakmai munkánk végrehajtása érdekében 3 laptoppal és 1 asztali számítógéppel bővült az állományunk.

Szülői adományozásra egy óriási babaházat telepítettünk le az udvarra. Két óvodai csoportban nagy értékű beruházás is megvalósulhatott, hiszen megvehettük Magyar Gábor mozgáskotta készletét is, ami mind a csoportszobában zajló nevelő-oktató munkában, mind a fejlesztő munkában óriási nagy segítség.

Külső partneri kapcsolatok is nagyon jól alakultak ebben a nevelési évben, hiszen szeptembertől együttműködési szerződést kötöttünk a KEVI intézményeivel a közösségi szolgálatos gyerekek fogadására, akik minden rendezvényünkön szívesen jelen voltak. A Kiskőrösi EGYMI-vel is havi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot. Részt veszünk nyílt napokon, szakmai napokon és továbbképzéseken is. Kiváló a kapcsolatunk a Nevelési Tanácsadóval is, melyet a gyerekek fejlesztése érdekében tudunk kamatoztatni. A Petőfi Sándor Művelődési Központ vezetőjével Sutus Etelkával még azt is megbeszéltük, hogy bábszínházakat hívunk Kiskőrösre, de a Szlovák Tájházzal is rendszeres az együttműködésünk.

Ez volt az első éved intézményvezetőként. Hogy érzed? Úgy sikerült ez a nevelési év, mint amire számítottál?

Összességében elmondható, hogyha adódtak is nehézségek, az évet eredményesen zártam. A gyermekekkel való foglalkozás olykor kihívás, de mindig öröm számomra.

A pedagógus pálya arra kötelez bennünket, hogy már egészen fiatal korban felismerjük a gyermekekben rejlő kiváló értékeket és minél korábbi időpontban észleljük az esetleges fejlődési problémákat, ezáltal biztosítani tudjuk minden gyermek számára az egészéges, örömteli, vidám, kiegyensúlyozott óvodai életet. Fontos, hogy ösztönző bátorító magatartásunkkal erősítsük őket, lehetőségeket adjunk számukra a világ megismeréséhez. Így igyekszünk továbbadni az felmenőeinktől kapott, élethosszig érvényes, értékes, feltétlenül megőrizendő mesebeli kincseket.

Kutyifa Icu 
Fotók: Kincses Szilvi