Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. szeptember 14-én szerdán tartotta a „ nyári szünet” utáni első rendes ülését a Városháza dísztermében, amely egyben az utolsó rendes testületi ülése is volt a jelenlegi képviselő testület tagjainak. Kettő sürgősségi és nyolc napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

Tájékoztatók érkeztek a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól, a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről. Ezt követően a 2019. évi költségvetés módosításáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, a víziközmű-szolgáltatás folyamatos biztosításáról és területfejlesztés céljából a Rónaszéki Fürdő vételi szándékáról szavaztak a képviselők.
Kiskőrös Város Önkormányzatának képviselő-testülete. Beszámol a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Dr. Szepesvári Szabolcs

Az első napirendi pontban a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól számolt be a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Dr. Szepesvári Szabolcs, aki Hirsch Imre képviselő kérdésére elmondta, hogy további fejlesztések várhatóak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházban, mely reumatológiai szakrendelés ortopédiai szakrendeléssel is kiegészül, sőt januárban az informatikai rendszer fejlesztésére is sor kerül, mely által előreláthatólag megoldódnak majd a laboratóriumi problémák. Hirsch Imre képviselő további kérdésére, miszerint várható-e kardiológiai szakrendelés Kiskőrösön, azt válaszolta, hogy a jelenlegi orvoshiány ezt nem teszi lehetővé. Pohankovics András alpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta a szolgáltatás korrektségét és kiemelte az eredményes együttműködést.

Nikléczi Gábor és Markó Ferenc képviselők a testület ülése előtti percekben
-Hirdetés-

Ezt követően az Emergency Services Kft. által üzemeltetett Kiskőrös központú orvosi ügyelet működéséről számolt be Rédei József ügyvezető, ahol többnyire szintén statisztikai adatokkal találkozhattak a képviselők. Beszámolójából többek között az is kiderült, hogy 2019. január 1. és 2019. július 31. között4318 fő ellátására került sor, és hogy az ellátásban részesülő betegek ellátása arányos a lakosságszámmal, így az előző évek tendenciájához hasonlóan a kiskőrösi betegek tették ki az ellátandó lakosság jelentős hányadát. A betegforgalom életkor szerinti megoszlása szerint a megbetegedések, a krónikus betegségek elsősorban a felnőtt, illetve idősebb korosztályt érintik. A betegek visszajelzései alapján a lakosság kiemelten fontosnak tartja a személyes konzultációt így az ambuláns ellátást ítélik a legoptimálisabb ellátásnak. Ezek után a házhoz hívások száma kiemelkedő, ami ugyanúgy a közvetlen személyes ellátás igényét jelzi. Az ügyelet személyi és tárgyi feltételei a 4/2000./IL.25./EüM Rendeletben meghatározott eszközök és gyógyszerek, valamint a személyi feltételek is rendelkezésre állnak, teljesülnek. Tárgyi feltételekben egyéb, nem előírt, de hasznos eszközök is rendelkezésre állnak.

Dr. Filus Erika, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója és Sutus Etelka, a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója a testületi ülés születében

Majd egy újabb beszámoló következett ezúttal a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről, mely előterjesztést Dr. Filus Erika múzeumigazgató készítette el, melyben bemutatja a múzeum szakmai tevékenységét és működésének feltételeit, az intézmény személyi ellátottságát, az intézmény társadalmi beágyazottságát és a múzeum további működésének feltételeit.

Az elmúlt két évtizedben a múzeum Kispálné dr. Lucza Ilona igazgatása alatt a tudatos, hosszútávra tervező vezetői döntéseknek köszönhetően a szakmaiság magas fokára jutott el, rendezvényei országos hírűek, gyűjteményei az irodalom, a néprajz és a kortárs képzőművészet terén egyediek és kimagaslóak.

A munkatársak szakképesítése és az intézményi struktúra teljesen összhangban van. Jelenleg 5 fő látja el a feladatokat egyszerre négy telephelyen, hétvégi nyitva tartással, minden ünnep- és munkaszüneti napon, a múzeumi és városi rendezvények alkalmával maximális dolgozói létszámmal. A szabadságok kiadására és a jelentős számú túlórák kifizetésére egyáltalán nincs lehetőség.

A múzeumvezető magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomával és néprajzkutató tudományos fokozattal rendelkezik. A múzeumpedagógus végzi az adminisztrációs feladatokat, valamint ő tartja kézben a munkaügyi és a pénzügyi feladatkört is. Az okleveles gyűjteménykezelő a saját területén kívül múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. A közönségkapcsolatokért felelős munkatárs a látogatókkal foglalkozik, tárlatot vezet és részt vesz a foglalkozások lebonyolításában. A teremőr kolléga a Szlovák Tájház nyitva tartásáért és rendezettségéért felelős. Takarító jelenleg nincs állományában, őt a Fenntartó foglalkoztatja. Az időszaki kiállítások megvalósításában, csoportok fogadásában, tárlatvezetésben, rendezvények szervezésében és lebonyolításában, kiállítási anyag és egyéb kellékek, eszközök szállításában, a vendéglátásban minden munkatárs részt vesz, még a szabadnapja terhére is.

Adminisztrátorral, kommunikációhoz, marketinghez, illetve az informatikához és a digitalizáláshoz értő szakemberrel intézményünk jelenleg nem rendelkezik. Ekkora létszámmal nagyon nehéz az évi 14–15 rendezvényt lebonyolítani, a dolgozói létszám emelésére feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a jövőben is el tudja végezni a feladatát, és tartani tudja a már elért színvonalat, elengedhetetlen a dolgozói létszám emelése, a dologi kiadás növelése, illetve az elképzelések, fejlesztési javaslatok szakmai és anyagi támogatása.

Az ismeretátadás mellett oktatói és rekreáció funkciót is ellátnak, közösségi térként lehetőséget biztosítanak a helyi közösségek, nemzetiségi csoportok identitásának megőrzéséhez és kinyilvánításához.

A nyári hónapokban közel 50 múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozás valósult meg a Szlovák Tájházban és a néprajzi látványtárban. Több esetben a János Vitéz Látogatóközponttal összedolgozva tudtunk tartalmas, aktív időtöltést biztosítani a Kiskőrösre érkező csoportok számára.

A helyi oktatási intézményekkel évek óta szoros az együttműködésünk, ezt szerződés is rögzíti. A szeptemberi tanévkezdésre egy teljesen új múzeumpedagógiai programajánlatot készítettünk, amit eljuttattunk az iskolák pedagógusaihoz azzal a céllal, hogy gyakrabban látogassanak el programjainkra, használják ki a meglévő múzeumi helyszíneket és szakértelmet annak érdekében, hogy egy múzeumba járó, a kultúra iránt érdeklődő, saját múltjával és értékeivel azonosulni tudó generáció hagyja el az iskolát. Szilárd meggyőződésünk, hogy a diákok életkorának és érdeklődési körének megfelelő foglalkozások tartásával mindenkiből lehet a kultúra iránt érzékeny felnőttet nevelni.

A szülőház állagmegóvásához és védelméhez feltétlenül szükséges a tűzvédelmi rendszer sürgős kiépítése, illetve az oldalán végigfutó életveszélyes járda kiszélesítése a műemlékvédelmi szakemberek ajánlása alapján. Azt is fontolóra kell venni, hogy a főtér évente többször rendezvényi helyszín, és a túlzott hangosítás veszélyezteti az épületet.

A látogatók az egyik internetes felületen az 5 pontos rendszerben 4,7-re értékelték a múzeumot. Nagy kár lenne ezt az elért színvonalat azzal csorbítani, hogy zárt Szlovák Tájházat és Emlékmúzeumot találnak. A kommentelők több bejegyzésben is kiemelik a szakszerű tárlatvezetést, a szép környezetet, többször előfordul az, hogy másnak is ajánlják a múzeumot – tudtuk meg Dr. Filus Erika múzeumigazgató beszámolójából. 

Ezt követően a 2019. évi költségvetés módosításáról szavaztak a képviselők.

A következő napirendi pontban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való csatlakozásról döntöttek, mely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására szolgál. Az önkormányzat ezen ösztöndíj pályázati rendszerhez az elmúlt 17 év során minden alkalommal csatlakozott. Jelenleg 11 fő felsőoktatási hallgató részesül támogatásban, mivel a képviselő-testület fontos feladatának tartja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási intézménybe jelentkező érettségizett fiatalok segítését.

Ezt követően a képviselő-testület a 117/2019. számú határozatával döntött a tulajdonában lévő Cseh Brno 100 típusú sörétes lőfegyver, valamint egy Orosz Baikal IZS 27 EM-1C típusú lőfegyver korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni körből forgalomképes üzleti vagyonná történő átminősítéséről.

B-J: Pohankovics András alpolgármester, Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző

Elfogadásra került a Gördülő Fejlesztési Terv a víziközmű-szolgáltatás folyamatos biztosítására is, mivel az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrész elkészítése a víziközmű szolgáltatót, a fejlesztési terv elkészítése a tulajdonost, mint ellátásért felelőst terheli. Kiskőrös Város Önkormányzata a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-t, mint a város víziközmű létesítményeinek üzemeltetőjét megbízta a beruházási tervrész elkészítésével. Mind az ivóvíz, mind a szennyvíz ágazat közműveit érintő rövid, közép és hosszú távú felújításokról, pótlásokról, fejlesztésekről a szolgáltató összeállította a műszaki tartalmat, melyet a képviselő-testület döntésével minden év szeptember 30. napjáig jóváhagyásra köteles megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. A gördülő fejlesztési terv elkészítésének célja, hogy a vízi közművagyon műszaki állapota megfelelő színvonalú legyen és biztosítsa a folyamatos és hosszú távú szolgáltatást. A szolgáltató, mint a város víziközmű rendszerének üzemeltetője a határozat-tervezet mellékletét képező táblázatban határozta meg a víziközmű hálózat felújítással és pótlással érintett szakaszait. Az önkormányzat forráshiányra tekintettel előreláthatólag rövidtávú beruházást nem tervez, a közép és hosszú távú beruházási terv határozat-tervezet 3. és 4. számú mellékletében foglaltakkal azonban egyetért.

Pethő Attila képviselő és Turán Istvánné, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója

Kiskőrös Város Önkormányzatának tervei között szerepel a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő területfejlesztése is, mellyel kapcsolatban már tárgyalások indultak a PROFI CENTER 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével. A Rónaszéki Fürdő területbővítésével lehetőség nyílik akár a kemping területének növelésére, szociális blokk építésére, de akár élmény, welness, gyógymedencék kialakítására is. Az ingatlanforgalmi szakértő által készített szakvélemény alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke nettó 100.000.000-Ft, azaz: egyszázmillió forint.

Gmoser András és Szedmák Tamás képviselők

Ezt követően ingatlanértékesítéséről döntött a képviselő-testület, majd az „egyebek” következtek, ahol szerveződő események, rendezvények kerültek átbeszélésre a polgármester és a képviselők által.

Kutyifa Icu