Csengőd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 27-én tartotta ülését.

-Hirdetés-

Elfogadták a képviselők a Polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A Csengődi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) munkavállalóinak száma március 1-től 1 fő, 4 órás munkavállalóval nő.  A változás a Hivatal szervezeti és működési szabályzatába beépítésre került, melyet határozattal hagytak jóvá a Képviselők.

A Képviselő-testület által választott állandó bizottságokban beálló személyi változásokról döntöttek a Képviselők. A döntés értelmében a jövőben  Környezetvédelmi Bizottság elnöke Suba László, tagja Takácsné Andó Margit képviselő, nem képviselő tagja Velez Béla tanácsadó lett. Módosult az Ügyrendi Bizottság összetétele is, a bizottság elnöke Takácsné Andó Margit, tagjai Suba László és Szentgyörgyi Krisztián képviselő lett.

Az állandó bizottságok tagjainak változása, valamint az időközben történt módosítások miatt a Képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatáról.

Jogszabályi előírásoknak eleget téve a Képviselő-testület állandó bizottságai előzetesen, 2018. február 14-én összevont bizottsági ülés keretében megvitatták Csengőd Község Önkormányzata (továbbiakban:  Önkormányzat) 2018. évi költségvetés tervezetét.
A bizottságok által felvetett módosítások beépítését követően, a bizottsági álláspontok véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület megalkotta Csengőd Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Mint minden évben, idén is benyújtotta a Polgármester az idei évre vonatkozó szabadság ütemtervét, melyet a Képviselő-testület határozattal jóváhagyott.

Ugyancsak minden évben visszatérő téma az óvoda beiratkozási rendjének, valamint az óvodai felvételi körzeteknek a meghatározása. A Képviselő-testület döntésében az óvodai felvételi körzetét Csengőd község közigazgatási területére kiterjedően, míg a 2018/2019-es nevelési évre törtélnő beiratkozás időpontját 2018. április 25-én (szerdán) 8-17 óra között időpontban határozta meg. A beiratkozás rendjéről, az ahhoz szükséges dokumentumokról, tudnivalókról a település honlapján (www.csengod.hu), valamint az óvodában közzétételre kerülő közleményből tájékozódhatnak az érintettek. Természetesen az óvoda vezetője és munkatársai is készséggel állnak az érintettek rendelkezésére.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 2006-ban alkotott rendeletet az akkori Képviselő-testület. Az azóta eltelt csaknem 12 év alatt e idejét múlttá vált. A Képviselő-testület az időközben bekövetkezett jogszabályi és egyéb változások figyelembevételével, a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezése mellett új rendeletet alkotott a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

A múlt évben a Képviselő-testület már többször tárgyalt arról, hogy törvényi előírás alapján Település Arculati Kézikönyvet kell készíteni, illetőleg településképi rendeletet kell alkotni. A Település Arculati Kézikönyv elkészült, azt határozattal jóváhagyták a Képviselők. A Kézikönyv a település honlapján, illetőleg a Hivatalban megtekinthető.

A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása után megalkotta a Képviselő-testület a Településképi rendeletet, melynek szabályait 2018. március 15-től alkalmazni kell.

A Képviselő-testület döntéseinek többségét nyílt szavazással hozza, azonban  törvény, valamint az önkormányzat SZMSZ-e meghatározza azokat az eseteket, amikor titkos szavazást kell, vagy lehet tartani. A Képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolítására a képviselők közül Szentgyörgyi Krisztián elnök, Suba László és Takácsné Andó Margit tagok személyével szavazatszámláló bizottságot választott.

A Képviselő-testület a 2014. október 27-i alakuló ülésén a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére Krich Zoltán Mihályt választotta alpolgármesterré. Az alpolgármester halálával e tisztség betöltetlenné vált. A tisztség betöltése érdekében a Polgármester javaslatot tett az alpolgármester személyére. A Képviselő-testület a titkos szavazás lebonyolítására megválasztott szavazatszámláló bizottság közreműködésével, titkos szavazással, egyhangú döntéssel Jakus József képviselőt választotta alpolgármesterré, döntött tiszteletdíjáról és költségtérítéséről.  Az alpolgármester 2018. március 1-től tölti be tisztségét.

A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 2018. napjára tűzte ki. A választási eljárásról szóló törvény szerint a választáson közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait a Képviselő-testület legkésőbb a szavazást megelőző huszadik napon, jelen esetben 2018. március 19-én válassza meg. E jogszabályi előírásnak eleget téve a Képviselő-testület a HVI vezető javaslatára, települési szinten megválasztotta a bizottságokban közreműködő tagokat (6 fő) és póttagokat (4 fő).  

Jogszabályi előírás alapján a Polgármester számára kötelező a cafeteria-juttatás megállapítása. A Képviselő-testület döntésében a Polgármester cafeteria-juttatásának 2018. évi keretösszegét bruttó 200 ezer Ft-ban állapította meg és jóváhagyta az ezen juttatásokról szóló, Jegyző által készített 1/2018. szabályzatot, melynek előírásait a Polgármester tekintetében is alkalmazni kell.

Mint arról már korábban is szó volt, az önkormányzat több nyertes pályázatot tudhat magáénak. Mivel a pályázatok értéke meghaladja a törvényben előírt értékhatárt, így a projektek tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 2018. évben több projekt esetén is szükséges a közbeszerzési eljárás megindítása, így azokat a Képviselő-testület beépítette a 2018. évi közbeszerzési tervbe.

Akasztó, Csengőd és Tabdi Önkormányzatok közös tulajdonában áll a Csengődi szennyvíztelep. A szennyvíztelep üzemeltetését a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft. végzi. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több esetben bírsággal sújtotta az üzemeltetőt és szennyezés-csökkentési-ütemterv  elkészítésére kötelezte a Tulajdonosokat. Az ütemterv elkészült, azt a Képviselő-testület határozattal jóváhagyta.

Sikeresen pályázott az Önkormányzat a TOP-1.4.1-16 pályázati felhívás keretében Mini bölcsőde  építésére. A beruházás építési engedélyhez kötött, mely tevékenységet kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni. E kötelezettség teljesítése érdekében a kiviteli dokumentáció (építészi, épületgépészeti, épületvillamossági, statikai) elkészítésére  ajánlattételi felhívás került kiküldésre. Az ajánlattételi határidőben beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület elbírálta.

A bejelentések keretében tájékoztatást kapott a Képviselő-testület

  • a Helyi Értéktár Bizottság tevékenységéről,
  • a 2018. március 23-án tartandó, immár hagyományos Balaton József emlékverseny megrendezéséről,
  • a település útjainak kátyúzásáról, javításáról,
  • a közmunkaprogramról,
  • az önkormányzat által 2018. március 23-ra tervezett  vállalkozói estről, valamint
  • a 2018. március 27-én, 18 órakor tartandó közmeghallgatásról.
MEGOSZTÁS