ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az AKASZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében intézményvezető (magasabb vezető) Munkakör/feladatkör betöltésére.

-Hirdetés-

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény irányítása, a kapcsolódó ellenőrzési,munkáltatói feladatok ellátása. A felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, az alapító okirat szerinti feladatellátás biztosítása. Kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személy és tárgyi feltételeinek biztosítása. Egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért; irányítja, összehangolja az intézmény működését; megköveteli és ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását. Intézmény által ellátott feladatok: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgáltatás.Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Felsővezetői.

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Akasztó
Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkáltató: Akasztó Község Önkormányzata

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Bíráló Bizottság személyesen hallgatja meg. A meghallgatásról jegyzőkönyv készül. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt terjeszti a pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, illetőleg az első Képviselő-testületi ülésen dönt a pályázatokról.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

-6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Főiskola, felsőfokú képesítés, az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 3. és 4. pontjában az intézményvezetőre meghatároz.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:
 • Szociális szakvizsga
 • Vezetői gyakorlat, 5 éven túli szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • részletes szakmai önéletrajz
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • vezetői program
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.25. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.16. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Akasztó Község honlapja, helyi kábeltelevízió, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.18.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.18.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 53893
Intézményi iktatószám: 555-1/2024.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv fel.

Forrás: akaszto.hu
Kiemelt kép: illusztráció (canva.com)

MEGOSZTÁS
Írta: vira