Megtartotta soron következő ülését Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A május 25-i ülésen több tájékoztató és beszámoló is elhangzott.

A város háziorvosai, fogorvosai elkészítették az elmúlt évi szakmai tevékenységükről szóló tájékoztatókat. Mint a testületi ülésen elhangzott, az elmúlt évben a háziorvosok munkáját a pandémiás helyzet jelentősen meghatározta. A betegellátás nagy része áttevődött a telefonra, internetre. Dr. Ginál Judit gyerekorvos 5500 esetben nyújtott telemedicinális ellátást, Dr. Dulai Ilona háziorvos pedig 10.990 esetben. A gyermek háziorvosok 2021-ben összesen a rendelőben 19.878 beteget vizsgáltak meg. Rendelőn kívül pedig 1755 gyermeket.

Dr. Tüske László háziorvos szóban is tájékoztatta a képviselőket.
-Hirdetés-

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi alapellátásról. A kiskőrösi önkormányzat ezt a háziorvosokkal, fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződés keretében biztosítja. Jelenleg 6 felnőtt háziorvosi, 3 gyermekorvosi, 3 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek fogorvosi körzetben történik a feladatellátás a városban. 2 felnőtt fogorvosi körzet betöltetlen, ezáltal helyettesítéssel történik a lakosság ellátása. A 2-es számú fogorvosi körzet helyettesítő fogorvosa Dr. Mina Anikó, a 3-asé pedig Dr. Herczeg László.

Szlovák Pál és Ungvári Ferenc képviselők.

Meghallgatták a képviselők a Kunság-Halas Nonprofit KFt. 2021.évi tevékenységéről szóló tájékoztatót is. Mint elhangzott, a vállalkozás működése a koronavírus-járvány alatt is zavartalanul működött, teljesíteni tudták a hulladékszállítási feladataikat. Azonban óriási gondot jelent továbbra is a hulladékudvar működtetési rendszere. Az udvar működésével kapcsolatban Domonyi László polgármester kifejtette, hogy az önkormányzat követelni fogja a hulladékszállítótól, hogy még precízebben, pontosabban és sokkal nyitottabban kezeljék azt.

Elhangzott a testületi ülésen a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének tevékenységéről szóló tájékoztató is, melyet Lipóthné Komjáti Andrea megyei igazgató tartott meg. Kiemelten közhasznú nonprofit szervezet megyei vezetője részletesen bemutatta a megyei és a városi munkásságukat.  

Lipóthné Komjáti Andrea, a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének igazgatója.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása alatt működő Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott parancsnoka, Nádasdi Gergely tűzoltó százados elkészítette a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló szakmai beszámolóját. Elhangzott: 13 település védelmét látja el a tűzoltóság: 2021-ben 450 esemény történt e működési területen. 307 esetben tűzesetnél, 143 esetben műszaki mentésben vettek részt. Ebből 130 tűzeset és 25 műszaki mentés Kiskőrös területén történt.

Nádasdi Gergely tűzoltó százados, a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízott parancsnoka.

Kiskőrös Városi Polgárőr Egyesület és Kiskőrös Város Önkormányzata között 2017-ben létrejött együttműködési megállapodás alapján az egyesület minden évben beszámol a tevékenységéről a képviselő-testületnek. Balogh István elnök szakmai beszámolójában kitért a 2021. évben elvégzett szakmai munkáról és az idei évre szóló célkitűzésekre.

A Kiskőrös Városért Alapítvány 1991 óta tevékenykedik a városban, a városért az itt élő tehetséges fiatalokat segítve, a város kultúráját, hagyományápolását, értékeink őrzését támogatva. Aktívan részt vesz a város életében, programokat szervez, igyekszik szépíteni a várost. Az Alapítvány elnöke, dr. Ba Mariann elkészítette azt a beszámolót, melyben bemutatásra kerülnek az Alapítvány által szervezett és a közreműködésében lezajlott programok, valamint az ezekhez kapcsolódó számviteli adatok. Az előterjesztést a testület elfogadta.

Az államháztartásról szóló törvény rendelkezése értelmében az éves költségvetés teljesítéséről zárszámadást kell készíteni. A 2021-es beszámolót a Magyar Államkincstár elfogadta, azzal megegyező tartalommal készült el a zárszámadás.

Módosításra került Kiskőrös Városának 2022. évi költségvetése is. A legfontosabb módosító tényezők között megemlítésre került, hogy a város 225.723.881 forintot nyert a Városi Sporttelep fejlesztéséhez, továbbá 3.750.000 forintot a Szűcsi Óvoda felújításához. A bevételek és a kiadások beépítésre kerültek a döntésnek megfelelően.

Nikléczi Gábor és Kudron Tamás képviselők.

A testületi ülés több napirendi pontjában az önkormányzati tulajdonban álló vállalkozások szakmai beszámolóit is elfogadták. Így a Kőröskom Nonprofit Kft, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. és a Kunság-Média Nonprofit Kft. előző évi szakmai beszámolói is napirendre kerültek. A vállalkozások a számviteli törvény szerint összeállították az előző évi egyszerűsített beszámolóit, továbbá elfogadásra kerültek a 2022. évre szóló üzleti tervek is.

Az önkormányzat köteles belső kontrollrendszert működtetni, ehhez kapcsolódóan minden évben elfogadja az éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület. A 2021. évi ellenőrzési terv alapján megtörténtek az ellenőrzések: 3 pénzügyi, 1 szabályszerűségi és 1 rendszerellenőrzés történt. Kizárólag önkormányzati tulajdonú cégek kerültek ellenőrzésre, továbbá a kiskőrösi Polgármesteri Hivatal.

Minden évben átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az átfogó értékelés részei a település demográfiai adatai, az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának a bemutatása. Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, rendkívüli települési támogatással, Bursa ösztöndíjjal támogatja az arra rászoruló gyerekeket, fiatalokat. Havonta átlagosan 835 gyermeknek biztosítja a gyermekétkeztetést. Bölcsődében 48 férőhelyen, a Kiskőrösi Óvodák 4 tagóvodájában 349 gyermek számára nyújtott ellátást. Kiskőrösön Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint Család-és Gyermekjóléti Központ is működik. Az éves tevékenységükről szóló beszámoló is része volt az átfogó értékelésnek, amit a testület egyhangúlag elfogadott.

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár a könyvkiadást, mint új alaptevékenységet kormányzati funkciókóddal együtt szeretne felvenni, melyhez azonban szükséges volt az alapító okiratának a módosítása, amit a testület jóváhagyott.

Mint azt megírtuk, korábbi ülésen döntött a testület a Városi Sporttelep fejlesztéséről. A tervezési feladatok ellátásához már akkor 12 millió forint önerőt biztosítottak. Időközben benyújtásra és elbírálásra került a pályázat, amelyben Magyarország Kormánya 225 millió forint biztosított a fejlesztésre. A közbeszerzési eljárás is elindult: 3 ajánlat beérkezését követően a legjobb ajánlati ár szerint 250 millió forint (jelenleg) a kivitelezés költsége. A fejlesztés megvalósulásához további bruttó 28 millió forint saját forrás biztosításáról döntött a testület.

Filus Tibor önkormányzati képviselő.

Kiskőrös Város Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve is napirendre került. Az ülésen elhangzott, hogy a város törzsvagyona 2022-ben 14.929.376.740 forint, a törzsvagyonon kívüli forgalomképes vagyon 684.884.586 forint.

Döntés született a Kossuth Lajos út 41. szám alatti ingatlan felújításáról és bérbeadásáról. A szóban forgó döntés a volt Hunyadi utcai óvoda épületéről szólt, ami régóta használaton kívül áll és az állaga jelentősen leromlott. Az állagmegóvás és a rendeltetésszerű használat miatt szükségessé vált annak felújítása és további hasznosítása. A műszakilag előkészített anyag szerint bruttó 31 millió forint az, amivel rendeltetésszerű állapotba hozható az épület, és viszonylag magas bérleti díj mellett tudnák azt bérbe adni. A testület támogatásáról biztosította a felújítást, és a bruttó 31 millió forintot a költségvetésben elkülönítéséről is határoztak.

MEGOSZTÁS