Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésére.

-Hirdetés-

Az új fogorvos feladata 2. számú felnőtt fogorvosi alapellátási körzet területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerinti működtetése lesz.

A feladat ellátásának a helye: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 8.

A felnőtt fogorvosi körzet lakosságszáma: 4096 fő (2020. december 31-i állapot)

Működtetés formája: vállalkozási forma (egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás tagjaként) vagy munkaviszonyban

Pályázati feltételek:
• Fogorvosi képesítés
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság

A pályázathoz csatolni kell:

• fényképes szakmai önéletrajz;
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata);
• kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata;
• érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása;
• egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolás;
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata; munkaviszony esetén munkaszerződés
• személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló nyilatkozat;
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A körzet betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15. (a határidő eredménytelen letelét követően a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható)

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Domonyi László polgármesternek címezve (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat 2. számú körzet”.

Egyéb információk:
• A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
• A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, és 2021. január 1. napja óta tartósan betöltetlen.
• Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete szerint a szakember-ellátottság biztosítása érdekében önkormányzati lakás igényelhető.
• Rendelőhelyiség biztosított.
• A feladat ellátásához szükséges fogászati szék és eszközök rendelkezésre állnak.
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető nyújt a 70/4532522-s telefonszámon.

Forrás : Kiskőrös Város közösségi oldala

Kép: Shutterstock