A Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola fő tevékenysége a gyógypedagógiai nevelés-oktatás, ahol a sajátos nevelési igényű gyerekek minőségi komplex fejlesztése zajlik. Szemléletmódjuk középpontjában a gyermek áll, akinek nevelése elsősorban a pedagógusok és a családok együttműködésén alapul. Intézményükben hűen tükrözi mindezt az is, hogy a megyében elsőként szervezték meg az autista gyerekek önálló csoportban való fejlesztését, mely azóta is sikerrel működik.

-Hirdetés-

A 2018/19-es tanév rendjéről, projektjeikről, a szakmai munka hatékonyságáról és módszertani megújulásukról Schaffer István intézményvezető-helyettessel beszélgettem.

Hány diák, illetve pedagógus kezdte meg a 2018/2019-es tanévet a Kiskőrösi EGYMI-ben?

Iskolánk, óvodánk kiemelkedő szerepet tölt be nem csak a térség, hanem az egész gyógypedagógiai oktatás területén. Kapcsolatainknak, országos programjainknak köszönhetően – melyeknek részesei, esetenként szervezői vagyunk – ismertté és elismertté váltunk. Kollégáim magas szintű szakmai munkájának köszönhetően a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülők érdeklődése az utóbbi két évben jelentősen megnőtt az intézményünk iránt.

A 2018/2019-es tanévet összesen 134 gyermek kezdte meg iskolánkban, ebből 19 fő óvodás, 5 fő magántanuló, 11 fő autista gyermek, 2 fő fejlesztő nevelés és oktatásban résztvevő, az 1-8. évfolyamon 72 fő, míg a készségfejlesztő iskolában 25 fő.

A felelősségteljes nevelő-oktató munkát 33 főállású pedagógus és 10 fő segítő, köztük gyógypedagógiai asszisztensek végzik. Megbízással, óraadóként foglalkoztatott pedagógusaink 14 fő, míg technikai dolgozóink száma: 8 fő, tehát összesen 63 fő az intézményben alkalmazottak száma. 

Az EGYMI feladata a többségi intézményekben a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának segítése is. Ezt az intézmény Utazótanári Intézményegysége látja el, melynek vezetője Viedner Mónika.  2018 szeptembere óta a Kiskőrösi Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolákat látjuk el. Az utazótanári feladatellátás keretében a tanórán kívüli pedagógiai célú rehabilitációs foglalkozások kerültek megtartásra. Az ellátást minden gyermek számára sérülés specifikusan biztosítjuk. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztésben olyan szakemberek működnek közre és működnek együtt, akik a megfelelő végzettséggel, szaktudással rendelkeznek. Megbízási szerződéssel jelenleg 11 fő szakembert (logopédus, gyógypedagógus, konduktor) foglalkoztatunk. Az utazó gyógypedagógusok számára minden hónapban műhelymunkát szervezünk. Ezeken az összejöveteleken lehetőség nyílik az aktuális problémák megbeszélésén túl a horizontális tanulásra, szakmai továbbképzésre is.

A pedagógusok és a szülők mellett a tanulók is annak a hármas egységnek képezik egy pillérét, amely nélkül nem képzelhető el a hatékony együttműködés. Ebben a tanévben több verseny keretében, a tehetséggondozás eszközeit felhasználva szerettük volna mozgósítani az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekeket. Meglátásunk szerint a tehetséggondozó programok szervezésével olyan kommunikációs csatornák nyílnak meg a gyógypedagógusok és a pedagógusok között, olyan kooperációk jönnek létre, amelyek nagymértékben elősegítik a sérült gyermekek mind szélesebb társadalmi elfogadását. Versenyeink: Ünnepváró rajzpályázat, Barátom Petőfi Versíró verseny, Járási és Megyei Szépíró verseny, Szerencsés Teri Emlékverseny, Hajtás Pajtás sportvetélkedő. 

Az Utazótanári Intézményegység kiemelten kezeli a különböző sérüléssel élők mind szélesebb körű társadalmi elfogadásának támogatását. Ennek érdekében számos programot szervezünk és kívánunk szervezni a jövőben is. Márciusban a Down szindróma világnapja alkalmából tantestületi kirándulást szerveztünk a Badacsonyörsi Folly Arborétumba, melyet májusban meg is valósítottunk. Az Autizmus világnapja alkalmából pedig társadalmi érzékenyítő programot szervezett a Kiskőrösi EGYMI Utazótanári intézményegysége. Kollégánk, Kutyifa Anikó „Napifelhő” című könyvbemutatójának szervezését az Autizmus világnapjára időzítettük és városi szintűre emeltük. 

Schaffer István, intézményvezető-helyettessel beszélgettem

Milyen személyi változások történtek ebben a tanévben iskolájukban?

A nyár folyamán Markó Adél és Bobek Viktor (informatikus) távozott az intézményből, míg új kollégáink a tantestületben: Czinkóczki Eszter, Füleki Ágnes pedagógusok, valamint Gyalog Zoltán rendszergazda. A pedagógiai tevékenységet közvetlenül segítő asszisztensek mellett a közmunka program keretében ebben az évben 3 fő segítette a munkánkat. 

Hogyan tudják ezt a sokrétű munkát összehangolni? 

A tanév eleji nyitó értekezleten az intézmény hatékony működése érdekében javaslatokkal, észrevételekkel segítjük egymás munkáját. Kibővített vezetőségi értekezleteken a középvezetők a legfontosabb feladatokban közös álláspontot alakítanak ki, ezt tanácsként, javaslatként adják tovább a felsővezetőnek. Majd az igazgató e javaslatok alapján hoz döntést és azt a lineárisan megszervezett hierarchikus rendben az igazgatóhelyettesen, az egységvezetőn, munkaközösségi (team) vezetőkön keresztül juttatja el a munkatársaihoz. Ezek a kooperációs megbeszélések támogatják a rendszer demokratikus működését. Ebben a szervezeti formában juthat leginkább kifejezésre az alkalmazottak véleménye, így jöhet létre a vezetés egysége. Ez nem azt jelenti, hogy a dolgozók hozzák a döntéseket, hanem azt, hogy a vezető számára világosan láthatóak az alkalmazotti közösség kezdeményezései, törekvései, elvárásai.  A szűk vezetőség hetente, míg a kibővített vezetőség kéthetente értekezik. Az intézményben öt team is működik, akik között a kommunikációt erősíti a havonkénti nevelőtestületi értekezlet, ezen kívül támogatja az információáramlást a közös levelezőlista működtetése is.

A szakmai kapcsolattartás jegyében a kollégák egymás óráit, foglalkozásait látogatva ismerik meg a más teamekben dolgozók pedagógiai tevékenységét. Havi 1 alkalommal tantestületi értekezlet segíti az információk gördülékenységét. Egyébként a pedagógiai programban megfogalmazott alapelvek, célok mentén haladunk a tanév során, mely részletesebben az éves munkatervben került kifejtésre, mintegy adaptálva a napi gyakorlati szintre. A pedagógiai munka a gyermekek életkorát és egyéni sajátosságait messzemenően figyelembe veszi, ezért az iskola a korszerű pedagógiai módszereket veszi igénybe céljai elérése érdekében: Lépésről lépésre program, projektoktatás, kooperatív struktúrák, tanulói portfólió.

Milyen környezetben, milyen tárgyi feltételek mellett folyik iskolájukban a pedagógiai munka?

Még a nyári szünetben megtörténtek a tisztasági meszelések. Ezen felül több tanterem és csoportszoba is kifestésre került. Ezt a munkát egyrészt a karbantartó végezte el, másrészt a kollégák kapcsolatai révén külsős szakemberek felajánlásból valósult meg. A tantermekben az elöregedett és a mosdók alatt felázott linóleum padló került javításra. Ugyanakkor nagy kihívást jelentett számunkra tanév elején az egész intézményt érintő nyílászáró csere, amelyet a Klebelsberg Központ infrastrukturális pályázata segítségével tudtuk megvalósítani. A kialakult helyzetet megerősített ügyelettel, nagyobb odafigyeléssel, rugalmassággal, fokozott együttműködéssel kellett kezelnünk.

Az EFOP 3.1.6., valamint a Menő menza pályázatokból ebben az évben szintén jelentős infrastrukturális fejlesztés valósulhatott meg, amely egyrészt a kölcsönözhető eszközök körét bővítette, másrészt a tankonyha felszerelését, udvari játékok telepítését foglalta magába. Az informatika terem felszereltsége megfelelő. 11 darab modern gépet használhatnak a diákok. A nyáron kisebb javításokra, programok átalakítására volt szükség itt is. A digitális táblák használatával az IKT kompetenciák fejlesztését biztosítjuk. Az iskolai könyvtár állományát át kellett helyeznünk, melynek oka, hogy a készségfejlesztő iskola területén egy tanteremben működő eszközkölcsönzőt a 9. osztály indítása miatt a könyvtárba kellett átköltöztetnünk. A könyvtári könyveket a képzési teremben és team szobában helyeztük el. Az új, tágas helyen megfelelő körülmények között már elfértek az új eszközök is, amelyek a különböző sérülési területek (értelmi, mozgás, látás, hallás, beszéd, autizmussal élők) fejlesztéséhez nyújtanak segítséget. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját tudjuk támogatni azáltal, hogy kölcsönzési lehetőséget biztosítunk az intézmények, a pedagógusok és a szülők számára is. A fejlesztő eszközök használatára vonatkozóan szakember nyújt segítséget. Jelenleg 64-en (szülők, intézmények, pedagógusok) vesznek részt a kölcsönzés rendszerében, amelyet ingyenesen biztosítunk az érdeklődők számára. Legnagyobb érdeklődés a mozgásfejlesztő eszközök iránt van. Ezek közül is kiemelkedő a „Mozgáskotta” kölcsönzése, amelyet óvodák, iskolák szakemberei számára biztosítunk.  

Célunk volt a már korábban kialakított terápiás helyiségek szinten tartása is. A só-terápiához kialakított termen kívül színterápiás készülékkel is rendelkezünk, valamint fejlesztő eszközök, gyermekjátékok, pihenőpárnák állnak a terápiában részt vevők rendelkezésére. 

Az elmúlt évnek megfelelően idén is folytattuk a kutyás terápiát, amelyhez a tornatermünk és a képzési terem biztosít megfelelő helyszínt. A már említett EFOP 3.1.6-os pályázatnak köszönhetően új játszótér került telepítésre az iskolai és az óvodai udvaron.

Intézményünk rendelkezik egy a pedagógus továbbképzések lebonyolítását szolgáló szakteremmel is, amelyben interaktív tábla, projektor, laptop, internet, wifi berendezés, csoport munkát lehetetővé tevő bútorzat található. Itt tartjuk havonta a nevelőtestületi értekezleteket, a többségi pedagógusoknak szervezett ITEM foglalkozásokat, a bázisintézményi programjainkat, valamint az utazó munkaközösségi összejöveteleket. Ezt a termet azok az osztályok is igénybe veszik, amelyek nem rendelkeznek interaktív táblával.

Az intézmény használatában van 1 darab személyautó – utazó gyógypedagógiai feladatok ellátására -, valamint 1 darab mikrobusz, amely a gyermekek, pedagógusok utazását biztosítják kirándulások, táborozások, képzéseken való részvételek alkalmával. A személyautót a pedagógiai szakszolgálattal közösen használjuk.

És itt szeretném kiemelni az autista csoport önálló „lakását”, mely szinte semmiben sem emlékeztet egy iskolára. Ennek ellenére vagy tán épp ezért magas színvonalú nevelő – oktató munka színtere, hiszen itt mindent megtanulhatnak, ami az életvitelükhöz szükséges. Önálló bejáratuk, udvaruk biztosítja azt a szeparáltságot, ami egyébként azonnal fel is oldható, ezáltal akár könnyen a közösség részeseivé válhatnak ők is ugyanúgy. Az óvoda elrendezését és felszereltségét illetően bármelyik hasonló intézménnyel – nem csak felveheti a versenyt, de bízvást állítható, hogy túl is szárnyalja azokat. A csoportlétszámok folyamatos bővülésével azonban a fejlesztés optimális feltételei a kis alapterületű csoportszobákban már nem biztosíthatóak. Sajnos a tanév során több óvodás korú gyermek felvételét kellett elutasítanunk emiatt.

Az iskolánk és a készségfejlesztő iskolánk is a maga 12 évfolyamával látogatóink elismerését váltja ki nap mint nap, mely szintén örömmel és büszkeséggel tölt el minket. 

Milyen módszereket alkalmaznak  a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében?

Az intézmény élen jár az új módszerek kipróbálásában és elterjesztésében. Az érdeklődő óvodák és iskolák megismerhetik az itt hosszú idő óta sikeresen működő Lépésről lépésre programot, valamint a kooperatív tanulást, projektoktatást, a tanulói portfólió alkalmazását is. Ezért az új módszerekről, a speciális nevelés – oktatás sajátosságairól gyakran tartunk előadásokat, bemutatókat a többségi iskolák, óvodák nevelőinek

Az iskola vallja, hogy a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekeknek is vannak figyelemreméltó képességeik, ezért az is a feladatunk, hogy ezeket kibontakoztassuk, megőrizzük és fejlesszük. A személyiségfejlesztés alapja a bemeneti mérések elvégzése, ennek alapján tanév/fejlesztő munka elején egyénre szabott fejlesztési tervet készítünk, melyek beépülnek a projektekbe és a tanórán kívüli tevékenységekbe is. A közösségfejlesztést tanórán a kooperatív csoportmunkákkal, valamint a projektekkel, témahetekkel valósítjuk meg. Úgy gondoljuk, hogy tanórán kívüli tevékenységek napközis foglakozások, tanórát kísérő projektek, kirándulások is hozzájárulnak a tanulói közösségek eredményes működéséhez.

Intézményünk 2008/2009-es tanév óta tagja a magyarországi Ökoiskola hálózatnak, mára örökös ÖKO iskola. A nevelőtestületünk fontosnak tartja a tanulók környezettudatos magatartásformáinak erősítését, ezért az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit. Az ÖKO-team munkatervében tervezi az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat, akciókat, vetélkedőket, őrjáratokat, jeles zöld napokhoz kapcsolódóan is. Ebben az évben is bekapcsolódtunk a Kiskőrös Városért Alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő szemétgyűjtési akcióba, sőt a Kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében, a „Tiszta játék, tiszta tér” c. program keretében újabb szemétgyűjtési akcióban vettünk részt. Ugyanakkor több intézményi projektnap is sikeresen megvalósult, mint a „Karácsonyi tea délelőtt” ,a  „Dobozba zárt vízi világ”, a „Széllel bélelt nap, vagy” a „Madarat tolláról, tanulót játékáról, avagy ki etet a végén?” című osztályszintű ökoiskolai program. 

A tanulás támogatására alkalmazott terápiás eljárások fontos szerepet játszanak hétköznapjainkban. művészetterápia a képzőművészet eszközeivel ad lehetőséget a személyiség sokoldalú fejlesztésre. A fény-hang terápiát a tanulmányi teljesítmény javítására, a magatartási problémák kezelése során alkalmazhatjuk eredményesen. A jóga a test és a szellem harmóniájának megteremtésével támogatja a hétköznapok nevelő-oktató munkáját a pedagógusok számára is. A kutyával asszisztált terápiás foglalkozások az együttműködésben, egymás feltétlen elfogadásában segíthetnek. A só- és színterápia jelentősége az egészségmegőrzés, a lelki eredetű problémák kezelése.

Büszke vagyok arra, hogy pedagógusaink az elmúlt években 17 jó gyakorlatot dolgoztak ki, amelyek intézmény hétköznapi életében jelentkező különböző problémákra kínálnak megfelelő megoldást, módszertant, segítséget. Ezek többsége beépült az intézmény pedagógiai gyakorlatába és nap mint nap alkalmazzák a kollégák. Ami külön örömömre szolgál, hogy a  többségi intézmények gyakran keresnek meg bennünket egy-egy jó gyakorlat adaptálása céljából.

Iskolánk még 2016-ban csatlakozott az országos Békés iskolák programhoz, melynek célja a békésebb és biztonságosabb intézményi környezet kialakítása. A Békítő-team a tanév során folyamatosan szervezett olyan programokat, amelyekkel a helyes viselkedést, az udvariasságot, a segítőkész magatartást és konfliktusok megfelelő megoldását támogatták. 

Fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai megújulást, amelyet ebben a tanévben 120 órás Komplex Alapprogram képzés biztosított a nevelőtestület számára. Ezen a heterogén tanulócsoportokban való eredményesebb fejlesztő munkához szerezhettünk új ismereteket. Az utolsó két alprogrami képzés a tanév végén, júniusban valósult meg. Ez a program jól illeszkedik a nálunk alkalmazott tanulásszervezési eljárások sorába. 

Végezetül egy pályázatot említenék, 2018 szeptemberében „Luludya-Virágok” címmel egy újabb projekt indult útjára a Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület, valamint a Kiskőrösi EGYMI együttműködésével.  Az EFOP 1.4.4 pályázat célja a roma származású lány tanulók korai iskolaelhagyásának megelőzése. A programba a Kiskőrösi EGYMI tanulóin kívül a térség alap és középfokú oktatási intézményeiből kerültek bevonásra 10-18 éves roma származású tanulók. 

Hogyan valósul meg intézményükben a tehetséggondozás?

Könnyen tudunk azonosulni Dr. Csermely Péter professzor gondolataival, aki szerint: „Mindenki tehetséges valamiben”. Úgy gondoljuk, hogy nagyrészt a mi feladatunk, hogy ezt megtaláljuk, felfedezzük. A projektoktatás, kooperatív tanulás vagy a differenciálás nyújtanak lehetőséget számunkra a tehetségek azonosítására és felismerésére. 

A témahetek és a tanórán kívüli projektek témáját gyakran képezi a tehetségnevelés. Emellett természetesen figyelembe vesszük azokat az egyéb azonosítási formákat is, amelyekkel minél több tanuló számára szerezhetünk sikerélményt. Intézményünkben a tehetséggondozás több területen is megvalósul: képzőművészet, tánc, zene, sport, előadó művészet (vers, mese), dráma. Ezeken kívül tehetségnevelési programjainkba egyéb elemek is épülnek, mint a kiállítások, múzeumlátogatások, képzőművészekkel és táncművészekkel való személyes találkozások, különböző pályázatokra történő felkészülés. Azt tapasztaljuk, hogy a sikeres tehetségnevelés nem valósulhat meg a szülőkkel való aktív együttműködés nélkül. A célok tisztázása, azonos követelményrendszer kialakítása a siker feltétele. A tanuló fejlődésének közös értékelése, a gyermek érzelmi támogatása, elfogadása kiemelten fontos. A pedagógus tanácsa, módszertani segítségnyújtása biztonságot adhat a szülők részére. A közös programok szervezése segítheti az iskola és a család kapcsolatának javítását. A jól irányított tehetséggondozás megalapozhatja a későbbi eredményes pályaválasztást is.

A régi tévhit, mely szerint a „tehetség utat tör”, megdőlni látszik. A tehetséget keresni kell, hiszen minden gyermek sajátos képességek, adottságok széles tárházával születik. Nagyrészt azonban a környezetükön, azaz rajtunk – iskolán, szülőkön, társadalmon – múlik az, hogy ezek a képességek használhatatlanok maradnak, vagy érzelmi-közösségi motivációval támogatva, érdeklődéssé, majd ambícióvá, később tehetséggé nemesedve, kivirágoznak-e.

Milyen gyakran szerveznek táborokat, kirándulásokat? 

2012-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézménynek adományozott egy Dunapatajon található ifjúsági tábort. Ezt kihasználva, tanulóink minden évben több hetet tölthetnek el a Szelidi-tó partján. Fontosnak tartjuk azoknak a gyermekeknek az üdültetését, akik hátrányos helyzetük miatt nem juthatnának el hasonló helyre. A Szelidi táborban június, július és augusztus hónapban a 3., a 9. és a 12. osztályos tanulóink nyaralhattak Vörösné Piros Ágnes, Péntekné Markotán Zsuzsanna, Gál Gyula, Bódog Erika, Kocsis Brigitta táborvezetők kíséretében.

A halmozottan sérült gyermekeket nevelő családok, integrált tehetséggondozó táborban üdülhettek egy hétig. A július 30. – augusztus 3. között lebonyolított táborban 24 gyermek és 10 felnőtt vett részt. A táboroztatásban én magam is szívesen vettem részt Mónus Eszter és Győri Dániel segítségével.

Vannak olyan tanulóink is, akik a Vöröskereszt támogatásával juthattak el Balatonfenyvesre. Az itt eltöltött egy hét alatt nagyon gazdag programban lehetett részük a gyerekeknek a fürdéstől a hajókiránduláson át a kisvasúton való utazásig.

Augusztus 10-én és 17-én pedig az intézmény legjobb tanulóit vittük kisbusszal a Fővárosi Nagycirkusz előadására, amely nagy élmény volt kitűnő tanulóink számára.

A tanév elején a Menő Menza pályázatnak köszönhetően az alsós és a felsős osztályaink, valamint a készségfejlesztő iskolásaink is Budapestre kirándulhattak, ahol interaktív előadáson és kiállításon vehettek részt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban, ezt követően pedig a Tropicarium és Oceanárimba látogathattak el. 

Milyen intézményekkel, civil szervezetekkel működnek együtt?

Programjaink, utazó gyógypedagógusaink, megvalósított és folyamatban lévő pályázataink révén a kiskőrösi és a térség köznevelési intézményeivel hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Intézményünk fenntartójával a Kiskőrösi Tankerületi Központtal konstruktívan működünk együtt. Napi kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálat Kiskőrösi Tagintézményével és megye két Szakértői Bizottságával. A helyi és a környező települések Család és Gyermekjóléti Szolgálatainak munkatársaival ugyancsak szoros kontaktusban vagyunk. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság segítségét vesszük igénybe prevenciós célú foglalkozások szervezése során. Kiskőrös Város Önkormányzatával és a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal is kölcsönös bizalmi kapcsolatot építetünk ki. A Védőnői szolgálat, a Városi Könyvtár, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, a Petőfi Sándor Művelődési Központ mind fontos partnereink egy-egy rendezvényünk során, de említhetném a Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság és a Mentőállomás munkatársait is, akik rendszeresen vendégeink témahetek, projektnapok alkalmával. Jó az együttműködés a TS Gastro Kft. vezetőivel és munkatársaival, akik a rendszeres étkezést biztosítják intézményünk számára. Természetesen a médiával (Alföldi Tükör, VIRA Magazin, Kiskőrösi Hírek, Kőrös TV) is jó a kapcsolatunk, munkatársaik rendszeresen tudósítanak rendezvényeinkről nyomtatott és online sajtóban, televízióban.    

Civil szervezet vonatkozásában kiemelném az intézményünk mellett működő Játékkal a Tudásért Alapítványt, amelynek alapvető célja az intézménybe járó gyermekek támogatása a tehetséggondozás, táboroztatás, kirándulások szervezése vonatkozásában. Az alapítvány nevében rendezzük már hagyományosan az Országos Ki-Mit-Tud? vetélkedőt, amelyet országosan hat területi döntő előz meg. Ezek megvalósítására került sor 2019 áprilisában. Az EGYM Országos Egyesülettel karöltve szervezi meg intézményünk kollektívája minden év novemberében “A Jövő útjai…” című konferenciát. Ezen, a gyógypedagógiát érintő aktuális oktatáspolitikai kérdések mellett az érdeklődők a napi pedagógiai gyakorlatokhoz is jól használható ismereteket szerezhetnek műhelymunkák keretében.

Hogyan értékelné az elmúlt tanévet?

Pedagógiai kihívásokban,  pályázatokban és ehhez kapcsolódó feladatokban gazdag, nehéz, de sikeres évet tudhatunk magunk mögött. A pályázatok adnak lehetőséget az infrastrukturális és a belső szakmai megújuláshoz. Ezekkel eddig és a továbbiakban is élni kívánunk, hiszen az anyagi lehetőségeket a fejlődéshez így biztosíthatjuk.

Úgy gondolom, hogy az a gyógypedagógus, pedagógus, pedagógiai munkát segítő, aki ma gyógypedagógiai intézményben dolgozik minden elismerést megérdemel. Országos tendencia, hogy az EGYMI-kben egyre súlyosabb, összetettebb diagnózissal rendelkező, súlyos tanulási és/vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermekeket kell ellátni és itt nem csak az autizmussal élő gyermekekre gondolok elsősorban.  Büszke vagyok a kollégáimra, akikkel együtt mindent megteszünk azért, hogy az egyéni bánásmód elvének érvényesítésével a különböző módszerek kombinált alkalmazásával a megfelelő ellátást biztosítsuk az ide járó gyermekek számára. Kiemelten fontos feladatként kezeljük a szülőkkel való együttműködést. Azt, hogy a ő közreműködésükkel juttassunk el minden gyermeket képességei optimumára, ezáltal teremtve esélyt számukra az életben való helytállásra. 

Befejezésül azt a Jakob van Rijs idézetet szeretném megosztani, amit a tanévzáró értekezleten mondtam el kollégáimnak:

„Amikor úgy érzem, hogy semmi sem sikerül, a kőtörők munkájára gondolok, akik százszor is ráütnek a nagy kődarabra, s azon még csak egy repedés sem látszik. A százegyedik kalapácsütésnél azonban a kő kettéválik, és én tudom, hogy nem az utolsó csapástól, hanem attól a száztól, amit előtte mértek rá.”

Hinnünk kell abban, hogy az eredményt megelőző száz pedagógiai ráhatás nem hiábavaló munka. Ez mellett természetesen folyamatosan  keresnünk kell azokat az új módszereket, megoldásokat, amelyekkel eredményesebbek lehetünk.

Valamennyi kollégámnak és a cikket olvasó pedagógusoknak is jó pihenést, feltöltődést kívánok a nyárra!

Köszönöm a lehetőséget! 

Kutyifa Icu
Fotók: Kincses Szilvi