A Gyöngyház Kulturális Központ Soltvadkert a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet Soltvadkert Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár szakirányú mesterfokozatú szakképzettségű közművelődési szakember munkakör betöltésére.
A munkáltató, a munkavégzés helye:
Gyöngyház Kulturális Központ 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 10., valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek.
Az ellátandó munkakör: közművelődési szakember (vezető állású munkavállaló)
A munkaviszony időtartama: négy hónap próbaidőt követően határozatlan idejű munkaviszony .
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó és az intézményvezető által meghatározott közművelődési célok, programok, feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak és a munkaköri leírás alapján.
A település és a Gyöngyház Kulturális Központ kulturális programkínálatának kialakításában, megvalósításában, kommunikációjának formálásában, marketing tevékenységének hatékonyabbá válásában, az intézményi munkatervek, beszámolók, belső szabályzatok, tervek elkészítésében, az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében, beszámolók összeállításában, programok lebonyolításában való közreműködés.
A közművelődési szakember feladata és felelőssége:
Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény szakmai munkájának koordinálása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése.
Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú végzettség, szakirányú mesterfokozatú szakképzettség)
előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség,
büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt,
vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása,
kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közművelődési területen eltöltött vezetői gyakorlat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
-az intézmény szakmai munkájára vonatkozó, rövid helyzetelemzésre épülő, elképzeléseket is tartalmazó, kézzel írott motivácós levél
-3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, (ha van, nyelvismeretet) igazoló okiratok másolata,
-nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, elbírálásban résztvevők számára történő továbbításához,
– nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Pájer Ildikó igazgató nyújt.
Tel.: +3670/943-3431
A pályázat benyújtásának módja:
-Postai úton zárt borítékban , vagy a Gyöngyház Kulturális Központ címére történő megküldésével (6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 10.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Soltvadkerti Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár közművelődési szakember pályázat” megjelölést.
-Személyesen: Munkaidőben, a pályázat Gyöngyház Kulturális Központban történő fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban történő leadásával, 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 10.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók meghallgatását követően kerül sor a döntésre. A felvételt nyert pályázó az eredményről az elbírálást követően értesítést kap.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
-Hirdetés-
MEGOSZTÁS
Írta: vira