Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései (VP6-7.2.1.4-17) című felhívás

Támogatási kérelem benyújtására jogosult azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán mint tartózkodási helyén él, illetve a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.

-Hirdetés-

Támogatott tevékenységnek minősül a háztartási léptékű szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése, háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése, háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése.

A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg természetes személyek esetén 6,2 millió forint, a támogatás mértéke 95%.

A támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani.

Utolsó értékelési záró határnap: 2021. április 6.

Mezőgazdasági kisüzemek támogatása (VP2-6.3.1-20) című felhívás

Támogatási kérelem benyújtására azon őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek jogosultak, akik megfelelnek a következő feltételeknek: őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, továbbá aki igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű üzemmérettel kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból.

Mindazon tevékenységek támogatott tevékenységnek minősülnek, amelyek hozzásegítik a támogatott ügyfelet kötelező vállalásának eléréséhez, ami legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemméret növelése minimum 6000 euró STÉ üzemnagyság fölé vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele realizálása minimum 6000 euróban.

A támogatás vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű, két részletben nyújtható támogatásnak minősül, mely összeg 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be elektronikus formában.

Soron következő benyújtási időszak: 2021. április 6 – 20.

Határidős – Nitrát-adatszolgáltatási kötelezettség

A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az ország egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart, a naptári évre vonatkozóan (január 1. – december 31.) adatszolgáltatást szükséges teljesítenie. A 2020. naptári évre vonatkozó nitrát-adatszolgáltatást 2021. január 1. napjától 2021. március 31. napjáig lehet megtenni. Az adatszolgáltatást abban az esetben is szükséges megtenni, ha a trágyázásra vonatkozó sorok „0” értékkel szerepelnek.

Tervezett pályázati felhívások

Az Agrárminisztérium az alábbi pályázati felhívásokat tervezi meghirdetni az előttünk álló időszakban. Az alábbi pályázati lehetőségek ismérvei egy következő cikkben kerülnek bemutatásra, mivel jelenleg is folyik ezen felhívások társadalmasítása.  

1.) Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása című felhívás: gyümölcs-, gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvények telepítésére, ültetvényekhez tartozó öntözésre, továbbá a káros éghajlati hatások csökkentését lehetővé tevő rendszerek kiépítésére és a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzésére is lehetőség lesz. Támogatási kérelmek benyújtásának várható kezdése: 2021. április 20.

2.) Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése című felhívás: járványvédelemhez kapcsolódó állattartó telepi épületek kialakítására, felújítására, illetve az állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzésére adódik lehetőség várhatóan 2021. április 26-tól.

3.) Állattartó telepek megújításának támogatása című felhívás: a tervezet szerint 2021. május 12-től lehetséges az állattartó telepi épületek, létesítmények építésére, kialakítására, bővítésére, innovatív eszközök, gépek beszerzésére támogatási kérelmek benyújtása.

Írta: Szőke Judit
Kiemelt kép: illusztráció