2022. július 27-én szerdán reggel rendkívüli ülést tartott Kiskőrös Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

A Helyi Választási Bizottság elnöke, dr. Ba Mariann tájékoztatást tartott a 2022. június 26-ai Kiskőrös város 04. számú egyéni választókerületében történt időközi önkormányzati képviselő-választás eredményéről. Ismertette, hogy az érintett területen élő választópolgárok száma 1550 fő, és közel 50%-os volt a részvételi arány, pontosan 609 fő tette le voksát. Három jelölt mérette meg magát:

  • a kiskőrösi Fidesz-KDNP képviseletében Martinkó Zsolt,
  • a MEMO színeiben Dr. Kudron-Tonigold Nándor,
  • függetlenként Ifjabb Gmoser István.
-Hirdetés-

342 (56,53%) szavazattal Ifjabb Gmoser István szerezte meg a mandátumát.
Dr. Ba Mariann hozzátette, hogy a kampányidőszak szerencsésen, atrocitások nélkül zajlott le. Mindössze két panasz érkezett a Bizottsághoz, mindkettő plakát rongálással kapcsolatosan, amit el is bíráltak.

Az újonnan megválasztott önkormányzati képviselő megbízólevelének átadására július 4-én került sor az előírt törvénynek megfelelően.

Ezt követően Ifjabb Gmoser István, a 4. számú önkormányzati választókerület képviselőjének eskütétele következett. Domonyi László polgármester, Szedmák Tamás alpolgármester, dr. Turán Csaba jegyző, és az önkormányzati képviselő társak kézfogással üdvözölték a testületben Ifjabb Gmoser Istvánt.

Ifjabb Gmoser István eskütétele
Új tagot választottak a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottságba.

Gmoser András önkormányzati képviselő 2021. december 22. napján elhunyt, ezért önkormányzati képviselői megbízatása megszűnt. A képviselő-testület 1/2022. számú határozatában foglaltak szerint a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság tagjának Horváth János Endre önkormányzati képviselőt választotta. Tagságáról 2022.07.27. napjával írásban lemondott, így bizottsági tagsága az Mötv. 58. § (3) bekezdése alapján 2022.07.27. napjával megszűnt. A bizottság törvényes működésének biztosítása céljából új bizottsági tag megválasztására volt szükség. Ezért a Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság új tagjának 2022. július 28. napjától Gmoser István önkormányzati képviselőt választotta meg a Képviselő-testület.

A Kulturális, Turisztikai és Sport Bizottság két tagjának személye nem változott. A bizottság összetétele: Filus Tibor elnök, Gmoser István képviselő és Fodor Tamás tag.
Pethő Attila és Gmoser István (b-j)

Kiskőrös Város Önkormányzatánál a vagyongazdálkodási referensi munkakörhöz tartozó ügyek száma az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett, ezért a hatékony munkavégzés biztosítása céljából szükséges volt egy vagyongazdálkodási referens II. munkakör létrehozására. A vagyongazdálkodási referens II. munkakör létrehozásával egy időben megszüntetésre került a Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály Titkársági és koordinációs csoportjához tartozó Osztályadminisztrátor munkakör, így a szervezeti egységek létszáma változatlan maradt.                                                                      

Jegyző
I. Stratégiai és Városüzemeltetési Osztály (18 fő)    
II. Pénzügyi Osztály (9 fő)
III. Közigazgatási Osztály (11 fő)
IV. Függetlenített főépítész (1 fő)
A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek teljes létszáma 40 fő.

A módosítás 2022. augusztus 1. napjával lép hatályba.

A Képviselő-testület a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft.-el köztisztasági és parkfenntartási feladatok ellátására megkötött támogatási szerződés módosításáról is döntött.

A jelenlegi módosítás a csapadékcsatorna hálózat üzemeltetéséhez, mint kötelező önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódik. A módosítás szerint a város csapadékcsatorna hálózatának üzemeltetéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok kerülnek átadásra a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. részére azzal, hogy a nyilvántartást, adatszolgáltatást az üzemeltető rendszeresen egyezteti az Önkormányzattal.
A csapadékcsatorna hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatellátás átadásával a köztisztasági és parkfenntartási feladatok tárgyában kötött közfeladat ellátási szerződés kerül módosításra.
A plusz feladatellátás miatt a támogatás összege 300 000,- Ft-al növekszik ezen feladatellátási helyhez kapcsolódóan a 2022. évre vonatkozóan.
Az átadni tervezett működési támogatás összege Önkormányzatnál nem jelent plusz kiadást, csak támogatásként kerül megfizetésre.
A feladatellátás 2022. július 27. napjától kerül átadásra.

Kiskőrös Város Önkormányzata és a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. között intézmény üzemeltetési feladatok ellátása tárgyában megkötött támogatási szerződés módosítását is megszavazták az önkormányzati-képviselők a rendkívüli testületi ülésen.

A jelenlegi módosítás a János Vitéz Látogató Központ épületének üzemeltetéséhez kapcsolódik. A módosítás értelmében 2022. augusztus 1. napjától a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. végzi teljes körűen a János Vitéz Látogató Központban az üzemeltetési feladatok ellátását.
Az üzemeltetési feladatok teljes körű ellátásának tartalma az ingatlan fűtésének biztosítása, közüzemi szolgáltatások biztosításának megszervezése -villamos energia fogyasztás kivételével -, rovar és rágcsáló irtás, az ingatlan takarításának biztosítása, gondoskodás az ingatlan energia rendszerének karbantartásáról, ivóvíz- és szennyvíz rendszerek karbantartása, villamos hálózatok karbantartása, az épület általános napi működéshez szükséges karbantartási feladatai, valamint berendezések, tárgyi eszközök karbantartása.
A plusz feladatellátás miatt a támogatás összege is növekszik 2 338 000,- Ft-al. Az átadni tervezett működési támogatás összege Önkormányzat részére nem jelent plusz kiadást, csak intézményi finanszírozás helyett támogatásként kerül továbbadásra.
A létesítmény szakmai feladatellátását továbbra is a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum intézmény végzi.

Új helyszínen csodálhatjuk meg az egész alakos Szendrey Júlia szobrot.

Kiskőrös Város Önkormányzata – a Petőfi-emlékbizottsággal együttműködve – a „Petőfi 200” jegyében a Szendrey Júlia egész alakos bronzszobrának áthelyezését kezdeményezte a Luther térre (Kiskőrös belterület 2673 HRSZ). Ennek oka egyrészt, hogy a városban élt zsidó lakosság leszármazottai emlékművet szeretnének állítani a volt zsinagóga helyén, ahol most a szobor áll. Másrészt a szobor jelenlegi elhelyezéssel nem élvezi azt a megtisztelő figyelmet, ami megilletné. Harmadrészt a szoboráthelyezés a Petőfi-centrum kialakítását, bővítését segítené.

Az OMSZI Nonprofit Kft. által összehívott szakértői bizottság 2022. május 26-án megtekintette és véleményezte a szoboráthelyezéshez kapcsolódó helyszíneket a Kiskőrösön megtartott ülésen.
A szakértői bizottság véleménye szerint a tervezett Luther téri helyszín (Fehérnemű üzlet előtti füves terület) nem megfelelő a szobor számára. A szobor jellegének megőrzése miatt azt javasolták, hogy a tér szemközti oldalán legyen felállítva a mű. Ezt a javaslatot a Képviselő-testület megszavazta, így mindenki számára jól látható helyen lel majd új otthonra a bronzszobor, a megújuló Petőfi-vonalhoz közel.
A szobor áthelyezése magába foglalja a szobor leemelését, levésést meglévő talpazatról, munkagödör ásást, szoboralap betonozást, szobor elhelyezést.

Szedmák Tamás, Domonyi László, dr. Turán Csaba (b-j)
A Képviselő-testület hozzájárult az Országos Mentőszolgálat Alapítvány által 2022. július 4. napján beadott kérelem támogatásához.

Kónya Zoltán elnök az említett időpontban támogatási kérelmet nyújtott be Kiskőrös Város Önkormányzata részére akkumulátoros fűnyíró és fűkasza beszerzése céljából. Az igényelt támogatási összeg 200.000,- Ft volt, melyet Kiskőrös Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési lehetőségeinek figyelembevételével megítélt a Képviselő-testület.

A rendkívüli Képviselő-testületi ülésen több napirendi pontról szavaztak a képviselők

A Kiskőrös-Tabdi között létesített kerékpárút nyomvonala érinti egy magánszemély 6/8-ad és a Magyar Állam 2/8-ad osztatlan közös tulajdonában lévő Kiskőrös, 0109/2 hrsz-ú ingatlan területét 68 m2 vonatkozásában. A vagyonrendelet 18. § (6) bekezdése alapján az elfogadásról a Képviselő-testület döntött. Így Kiskőrös Város Önkormányzata a magánszemély ajándékozása útján került a kerékpárutat érintő 68 m2 területrész tulajdonába, mivel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya azzal a kikötéssel járult hozzá a kerékpárút forgalomba helyezéséhez, amennyiben az építtető – Kiskőrös Város Önkormányzata – tulajdonjogot szerez az ingatlan kerékpárúttal érintett 68 m2 területrész vonatkozásában.

Ungvári Ferenc, Pohankovics András, Horváth János (b-j)
Végül a Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Szlovák népi hagyományok ápolása Kiskőrösön elnevezésű népművészeti fesztivál megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához 2.000.000-Ft vissza nem térítendő támogatás igényléséhez.

A Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma pályázati felhívást tett közzé megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti nagy rendezvények, kiállítások, fesztiválok támogatására.
Támogatási kérelmet népművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek nyújthatnak be.
Pályázni csak 2023. március 1. – 2023. augusztus 31. között megvalósuló népművészeti tematikájú pályázatokkal lehet. A pályázat keretében elszámolható pl: az előadók tiszteletdíja, szakmai anyagköltség, a hang- és fénytechnika bérleti díja.

Kiskőrös Város Önkormányzata minden tavasszal évek óta megrendezi a Városalapítók Napja és Országos Rétesfesztivál elnevezésű rendezvényt, melynek keretében rendszeresen valósít meg népművészeti rendezvényt.
A projekt keretében az Urban Verbunk fellépését, illetve a Városalapítók Napja keretében fellépő a környező települések népzenei előadóinak díját, ellátásuk költségét, utazási költséget és esetleges fellépési díját kívánjuk finanszírozni. A programok tervezett összköltsége 2.000.000.-Ft, mely teljes összegének támogatására kívánnak pályázatot benyújtani.

Domonyi László kiemelte – ahhoz, hogy a város egyik legjelentősebb rendezvénye továbbra is színvonalas, a szakmai és kulturális követelményeknek megfelelően valósuljon meg, érdemes kihasználni a pályázati források adta lehetőségeket, ezzel is csökkentve az Önkormányzatra nehezedő terheket.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (24 db kép)
MEGOSZTÁS