Írta: vira
Tegnap délután tartották az idei év utolsó előtti képviselő-testületi ülését Kiskőrösön, ahol több mint 20 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

Az 5 millió forintot meghaladó értékű kötelezettségvállalások ismertetésével kezdte a képviselő-testületi ülést Domonyi László polgármester, aki bemutatta a megkötött szerződéseket és azok értékét is taglalta.

-Hirdetés-

Az első napirendi pont a Kiskőrösi Tankerületi Központ tájékoztatása volt. Schaffer István, a Kiskőrösi EGYMI igazgatója ismertette intézményük személyi és tárgyi feltételinek alakulását, majd a pedagógiai munkával kapcsolatos feladataikat.

Kapcsolódó cikk
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehettek át
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, október 23-a alkalmából, kiemelkedő szakmai tevékenységük elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi...

Az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szakmai tevékenységéről Kállayné Major Marina intézményvezető készített beszámolót, melyben bemutatta az intézmény jelenlegi szervezeti struktúráját, és részletes tájékoztatást adott az intézmény szervezeti egységeiről, az intézmény elmúlt egy évi szakmai tevékenységéről. 

A következő napirendi pontban Domonyi László polgármester úrtól hallhattunk beszámolót a Kiskőrös és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről. Majd pedig bejelentette, hogy a társulás meg fog szűnni.

Újabb beszámoló következett a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről, melynek feladata a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása, a kistérség összehangolt fejlesztésére, térségi közszolgáltatások biztosítása. Domonyi László beszámolójában szó esett a Keceli Gyepmesteri telepről és annak költségeiről, majd az orvosi ügyelet átszervezéséről beszélt. Elmondta, abban bíznak, hogy az orvosi ügyelet ellátását hamarosan átveszi az állam, hiszen komoly pénzügyi terhet jelent az önkormányzatnak a szolgáltatási díj.

Módosításra került a 2022. évi költségvetés. Majd szó esett arról is, hogy az új röntgengép már beszerzésre került, azonban üzembe helyezni és használni csak februártól fogják.

Az októberi testületi ülés alkalmával elfogadták a takarékossági intézkedéseket, melynek egyik pontja szerint a közvilágítási lámpatestek egyes darabjai kivonásra kerülnek a hálózatból. Időközben megjelent egy jogszabály, egy kormányrendelet, amely felhatalmazást adott a helyi képviselő-testületeknek arra, hogy a település közvilágításának mértékét helyi rendeletben szabályozza. Ez a rendelet állított egy fontos követelményt, mely szerint több szempontot is figyelembe kell venni az egyes lámpatestek kivonása során.

„Kiskőrös város közigazgatási területén megközelítőleg 1800 darab közvilágítási lámpatest található. A rendelet-tervezet értelmében 800 darab lámpatest kerül ideiglenesen kikapcsolásra, melyek helyszínét a polgármester határozza meg. A Korm. rendeletben meghatározottak szerint az ideiglenesen kikapcsolásra kerülő lámpatestek helyszínei a közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokra figyelemmel kerülnek meghatározásra. A szempontok érvényesítése érdekében a gyalogos-átkelőhelyeken és útkereszteződésekben a lámpatestek nem kerülnek kikapcsolásra. A helyszínek meghatározása – a közbiztonsági, vagyon- és személyvédelmi, valamint közútbiztonsági szempontokon túlmenően – az adott útszakasz forgalmi terhelésére figyelemmel történik” – mondta el Turán Csaba, jegyző.

A településfejlesztéssel és településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről döntöttek, mely adategyeztetés elektronikus úton történik ezentúl, meggyorsítva ezzel az eljárások idejét.

A Polgármesteri Hivatalban, az igazgatási szünet elrendelése mellett döntöttek, melynek értelmében 2022.12.22 – 2023.01.06. között a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal nem fog működni, így nem lesz ügyfélfogadás sem. Jelentős megtakarításokat elérve ezzel a döntéssel.

Turán Istvánné 2022. október 12. napján kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, azzal az indoklással, hogy igénybe kívánja venni a nők 40 éves nyugdíjba vonulási lehetőségét. A munkáltató a 2020. október 29. napján létrejött jogviszonyát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 2022. november 30. napján közös megegyezéssel megszünteti. Ennek megfelelően a képviselő-testület intézményvezetői feladatokkal a Petőfi Sándor Városi Könyvtár alkalmazásában álló Szabados Annát bízza meg 2022.12.01. napjától 2023. március 31. napig terjedő határozott időre

Turán Istvánné Margó több mint két évtizeden keresztül állt a könyvtár és az olvasók szolgálatában vezetőként 

Az ülésen Domonyi László méltatta Turán Istvánné szakmai teljesítményét, munkáját egy csokor virággal köszönte meg, nyugdíjas éveihez pedig jó egészséget kívánt.

A képviselők döntése értelmében Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 15. – ismertette Aszódiné Nedró Éva, közigazgatási osztályvezető.

Ezt követően módosításra került a Kőrösszolg. Nonprofit Kft.-vel kötött köztisztasági és parkfenntartási feladatok ellátására megkötött szerződés is, az anyag és szolgáltatás áremelkedések miatt.

A 12. napirendi pontban a Kiskőrös Város Önkormányzatának tulajdonát képező korábban leselejtezett Opel Kadett ingó vagyon értékesítéséről döntöttek.  

Majd Szlanka Pálnét is elbúcsúztatták, aki november 30-al szintén nyugdíjba vonul. Őt is virággal köszöntötte Domonyi László, majd bejelentette, hogy december 1-jétől a Pénzügyi Osztály vezetését Molnár Éva látja majd el Kiskőrös Város Önkormányzatánál.

Döntöttek arról is, hogy új közigazgatási szerződés kerül aláírásra a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítására.

A következő napirendi pontban Turán Csaba jegyző ismertette, hogy Kiskőrösön a Luther Márton tér 1. szám alatti ingatlanban három szervezet bérel helyiségeket. Az ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Egyesület, Kiskőrös Város Hegyközsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Bérleti szerződéseik év végén járnak le. Az energiaárak emelkedése miatt azonban felülvizsgálták a bérleti szerződéseket, melyek módosítása indokolt volt. Az Önkormányzatnak a helyiségekre önkormányzati feladatok ellátása érdekében nincs szüksége, ezért kezdeményezte ezen szervezetek bérleti szerződésének 2025. október 30. napjáig való meghosszabbítását is. Mindhárom szervezet a bérleti szerződések fentiek szerinti módosításával, illetve meghosszabbításával egyetértett.

A Sporttelep megbízási-üzemeltetési feladatainak ellátásáról szóló szerződés is módosításra került. A labdarúgó club üzemeltetési feladatai a meghosszabbítást követően kiterjednek a „Kiskőrös Városi Sporttelep fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás során megkötött vállalkozási szerződés eredményeként létrejövő létesítmények üzemeltetésére is. Ennek megfelelően a megbízási-üzemeltetési szerződés 1. melléklete – mely az Intézmény szerinti nagyértékű eszközöket tartalmazza – az újonnan létrejövő vagyonelemekkel kiegészítésre kerül. A képviselők véleménye és szavazatai alapján újabb egy évre szerződést köt Kiskőrös Város Önkormányzata és a Kiskőrösi Labdarúgó Club.

Újabb három évre, 2025. december 31. napjáig meghosszabbításra kerül az Országos Petőfi Sándor Társasággal megkötött haszonkölcsön-szerződés a képviselők döntése értelmében. Ahogyan azt az előterjesztésben írják: 2022 novemberében a Társaság elnöke kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy az Önkormányzat továbbra is biztosítsa a részükre rendelkezésre bocsátott helyiséget a Petőfi-hagyományok, Petőfi-kultusz ápolásának, mint kulturális közfeladat ellátása céljából.”  

Ezt követően, a testületi ülés második felében lakásbérlések meghosszabbításáról és önkormányzati közös tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről döntöttek és szavaztak a képviselők. 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (18 db kép)
MEGOSZTÁS